Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

CloseableTraceScope

public class CloseableTraceScope
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.tracing.CloseableTraceScope


Một lớp có phạm vi cho phép báo cáo phần theo dõi thông qua tài nguyên dùng thử

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

CloseableTraceScope (String category, String name)

Báo cáo một dấu vết phạm vi.

CloseableTraceScope (String name)

Người xây dựng.

CloseableTraceScope ( ActiveTrace trace, String name)
CloseableTraceScope ()

Constructor để báo cáo phạm vi từ các chủ đề.

Phương thức công khai

void close ()

nhà thầu công cộng

CloseableTraceScope

public CloseableTraceScope (String category, 
        String name)

Báo cáo một dấu vết phạm vi.

Thông số
category String : Danh mục của hoạt động

name String : Tên để báo cáo phần

CloseableTraceScope

public CloseableTraceScope (String name)

Người xây dựng.

Thông số
name String

CloseableTraceScope

public CloseableTraceScope (ActiveTrace trace, 
        String name)

Thông số
trace ActiveTrace

name String

CloseableTraceScope

public CloseableTraceScope ()

Constructor để báo cáo phạm vi từ các chủ đề.

Phương thức công khai

đóng

public void close ()