Từ xaNăng độngHồ bơi

public class RemoteDynamicPool
extends Object implements ITestsPool

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.shard.RemoteDynamicPool


Triển khai một nhóm các bài kiểm tra xếp hàng làm việc từ xa

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

static RemoteDynamicPool newInstance ( IDynamicShardingClient client, String poolId, moduleMapping) newInstance ( IDynamicShardingClient client, String poolId, moduleMapping)
IRemoteTest poll ( TestInformation info, boolean reportNotExecuted)

Thăm dò bài kiểm tra tiếp theo sẽ được thực hiện.

ITokenRequest pollRejectedTokenModule ()

Trả về danh sách thử nghiệm bị từ chối chạy trên tất cả các thiết bị.

Phương pháp công khai

phiên bản mới

public static RemoteDynamicPool newInstance (IDynamicShardingClient client, 
        String poolId, 
         moduleMapping)

Thông số
client IDynamicShardingClient

poolId String

moduleMapping

Trả lại
RemoteDynamicPool

thăm dò ý kiến

public IRemoteTest poll (TestInformation info, 
        boolean reportNotExecuted)

Thăm dò bài kiểm tra tiếp theo sẽ được thực hiện.

Thông số
info TestInformation

reportNotExecuted boolean

Trả lại
IRemoteTest

thăm dò ý kiếnTừ chốiTokenModule

public ITokenRequest pollRejectedTokenModule ()

Trả về danh sách thử nghiệm bị từ chối chạy trên tất cả các thiết bị.

Trả lại
ITokenRequest