ParentShardSao chép

public class ParentShardReplicate
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.shard.ParentShardReplicate


Sao chép thiết lập cho một thiết bị sang tất cả các thiết bị khác sẽ là một phần của quá trình bảo vệ.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

ParentShardReplicate ()

Phương thức công khai

static void replicatedSetup ( IConfiguration config, IKeyStoreClient client)

Sao chép thiết lập cho một thiết bị sang nhiều thiết bị như shending sẽ nhắm mục tiêu.

nhà thầu công cộng

ParentShardSao chép

public ParentShardReplicate ()

Phương thức công khai

sao chépThiết lập

public static void replicatedSetup (IConfiguration config, 
                IKeyStoreClient client)

Sao chép thiết lập cho một thiết bị sang nhiều thiết bị như shending sẽ nhắm mục tiêu.

Thông số
config IConfiguration : Cấu hình sẽ thực hiện bản sao.

client IKeyStoreClient : Ứng dụng khách lưu trữ khóa.