Địa phươngPool

public class LocalPool
extends Object implements ITestsPool

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.shard.LocalPool


Thực hiện một nhóm các bài kiểm tra địa phương

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

LocalPool ( genericPool, tokenPool) LocalPool ( genericPool, tokenPool) LocalPool ( genericPool, tokenPool)

Phương thức công khai

IRemoteTest poll ( TestInformation info, boolean reportNotExecuted)

Bỏ phiếu kiểm tra tiếp theo sẽ được thực hiện.

ITokenRequest pollRejectedTokenModule ()

Trả về danh sách thử nghiệm đã bị từ chối để chạy trên tất cả các thiết bị.

nhà thầu công cộng

Địa phươngPool

public LocalPool ( genericPool, 
         tokenPool)

Thông số
genericPool

tokenPool

Phương thức công khai

thăm dò ý kiến

public IRemoteTest poll (TestInformation info, 
        boolean reportNotExecuted)

Bỏ phiếu kiểm tra tiếp theo sẽ được thực hiện.

Thông số
info TestInformation

reportNotExecuted boolean

trả lại
IRemoteTest

pollRejectedTokenModule

public ITokenRequest pollRejectedTokenModule ()

Trả về danh sách thử nghiệm đã bị từ chối để chạy trên tất cả các thiết bị.

trả lại
ITokenRequest