Máy dò mảnh cuối cùng

public final class LastShardDetector
extends Object implements ITestInvocationListener

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.shard.LastShardDetector


Khi chạy local sharding, đôi khi chúng ta chỉ muốn thực hiện một số hành động khi shard cuối cùng đạt đến invocationEnded(long) . Phóng viên này cho phép phát hiện nó.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

LastShardDetector ()

Phương thức công khai

void invocationEnded (long elapsedTime)

Báo cáo rằng lời gọi đã kết thúc, cho dù thành công hay do một số điều kiện lỗi.

boolean isLastShardDone ()

Trả về True nếu phân đoạn cuối cùng được gọi là invocationEnded(long) .

nhà thầu công cộng

Máy dò mảnh cuối cùng

public LastShardDetector ()

Phương thức công khai

lời gọiĐã kết thúc

public void invocationEnded (long elapsedTime)

Báo cáo rằng lời gọi đã kết thúc, cho dù thành công hay do một số điều kiện lỗi.

Sẽ được gọi tự động bởi khung TradeFederation.

Thông số
elapsedTime long : thời gian đã trôi qua của lời gọi tính bằng ms

isLastShardDone

public boolean isLastShardDone ()

Trả về True nếu phân đoạn cuối cùng được gọi là invocationEnded(long) .

trả lại
boolean