InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey

public static final enum InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey
extends Enum<InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey>

java.lang.Object
   ↳ java.lang.Enum<com.android.tradefed.calledr.logger.InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey>
     ↳ com.android.tradefed.Callr.logger.InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey


Một số khoá được đặt tên đặc biệt mà chúng ta sẽ luôn điền cho lệnh gọi.

Tóm tắt

Giá trị enum

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  ABORT_CONTENT_ANALYSIS

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  ABORT_CONTENT_ANALYSIS_REASON

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  AB_BUILD_GET_API_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  AB_DOWNLOAD_SIZE_ELAPSED_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  AB_LIST_API_TIME_PAIR

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  AB_LOG_SAVER_STAGING_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  AB_LOG_SAVER_UPLOAD_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  AB_MODULE_IN_ZIP

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  AB_TEST_ZIP_NAME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  ADB_REBOOT_ROUTINE_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  ADB_REBOOT_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  ADB_ROOT_ROUTINE_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  ADB_ROOT_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  ANR_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  ANR_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  ANTS_INVOCATION_END_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  ANTS_INVOCATION_START_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  ANTS_MODULE_END_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  ANTS_MODULE_START_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  ANTS_RUN_END_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  ANTS_RUN_START_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  ARTIFACTS_DOWNLOAD_SIZE

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  ARTIFACTS_UPLOAD_SIZE

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  ART_RUN_TEST_CHECKER_COMMAND_TIME_MS

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  ATTEMPT_RECOVERY_LOG_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  AUTO_RECOVERY_MODE_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  AUTO_RETRY_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  BACKFILL_BUILD_INFO

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  BOOTLOADER_REBOOT_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  BOOTLOADER_REBOOT_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  BOOTLOADER_SAME_STATE_REBOOT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  BUGREPORT_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  BUGREPORT_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  BUILD_KEY_WITH_DIFFS

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CACHED_MODULE_RESULTS_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CACHE_HIT_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CACHE_WAIT_FOR_LOCK

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CAS_CACHE_FALLBACK_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CAS_DOWNLOAD_ACQUIRE_LOCAL_CACHE_LOCK_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CAS_DOWNLOAD_CHUNK_RESTORE_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CAS_DOWNLOAD_COLD_BYTES

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CAS_DOWNLOAD_COLD_FILES_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CAS_DOWNLOAD_DIR_PREPARE_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CAS_DOWNLOAD_DIR_RETRIEVE_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CAS_DOWNLOAD_FILES

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CAS_DOWNLOAD_FILE_DOWNLOAD_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CAS_DOWNLOAD_FILE_FAIL_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CAS_DOWNLOAD_FILE_SUCCESS_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CAS_DOWNLOAD_HOT_BYTES

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CAS_DOWNLOAD_HOT_FILES_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CAS_DOWNLOAD_LOCAL_CACHE_TYPE

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CAS_DOWNLOAD_NFS_LOCAL_CACHE_CONCURRENCY

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CAS_DOWNLOAD_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CAS_DOWNLOAD_WAIT_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CAS_LOCK_TIMEOUTS

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CAS_TIMEOUT_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CF_ARTIFACTS_FETCH_SOURCE

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CF_CACHE_WAIT_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CF_FETCH_ARTIFACT_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CF_GCE_CREATE_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CF_INSTANCE_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CF_LAUNCH_CVD_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CF_LOG_SIZE

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CF_OXYGEN_SERVER_URL

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CF_OXYGEN_SESSION_ID

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CF_OXYGEN_VERSION

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CLEARED_RUN_ERROR

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CLOUD_DEVICE_MACHINE_TYPE

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CLOUD_DEVICE_PROJECT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CLOUD_DEVICE_STABLE_HOST_IMAGE

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CLOUD_DEVICE_STABLE_HOST_IMAGE_PROJECT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CLOUD_DEVICE_ZONE

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  COLLECTOR_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CONTENT_BASED_ANALYSIS_ATTEMPT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CRASH_FAILURES

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DELETE_DEVICE_FILE_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DELETE_DEVICE_FILE_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEMOTION_ERROR_RESPONSE

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEMOTION_FILTERS_RECEIVED_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICELESS_CONTENT_ANALYSIS

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_DONE_TIMESTAMP

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_ERROR_SIGNATURES

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_IMAGE_CACHE_MISMATCH

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_IMAGE_CACHE_ORIGIN

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_IMAGE_FILE_CHANGES

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_IMAGE_NOT_CHANGED

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_IMAGE_USED_HEURISTIC

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_LOST_DETECTED

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_POWERWASH_DURATIONS

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_RECOVERED_FROM_DEVICE_RESET

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_RECOVERED_FROM_SSH_TUNNEL

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_RECOVERY

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_RECOVERY_FAIL

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_RECOVERY_FROM_RECOVERY

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_RELEASE_STATE

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_RESET_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_RESET_MODULES

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_RESET_MODULES_FOR_TARGET_PREPARER

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_SNAPSHOT_DURATIONS

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_SNAPSHOT_FAILURE_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_SNAPSHOT_RESTORE_DURATIONS

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_SNAPSHOT_RESTORE_FAILURE_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_SNAPSHOT_RESTORE_SUCCESS_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_SNAPSHOT_SUCCESS_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_STOP_DURATIONS

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_STOP_FAILURE_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_STOP_SUCCESS_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DOES_FILE_EXISTS_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DOES_FILE_EXISTS_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DOWNLOAD_BOTH_ZIPS_AND_TS

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DOWNLOAD_PERMIT_LATENCY

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DOWNLOAD_RETRY_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DUPLICATE_MAPPING_DIFFERENT_OPTIONS

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DYNAMIC_FILE_RESOLVER_PAIR

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DYNAMIC_SHARDING_REQUEST_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DYNAMIC_SHARDING_REQUEST_LATENCY

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  FASTBOOTD_REBOOT_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  FASTBOOTD_REBOOT_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  FETCH_BUILD

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  FETCH_BUILD_END

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  FETCH_BUILD_PAIR

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  FETCH_BUILD_START

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  FILE_WITH_DIFFS

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  FLASHING_FROM_FASTBOOTD

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  FLASHING_METHOD

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  FLASHING_PERMIT_LATENCY

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  FLASHING_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  FLASHSTATION_DOWNLOAD_SIZE

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  HAS_ANY_RUN_FAILURES

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  IMAGE_CHANGES_IN_KEY_FILE

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  INCREMENTAL_ACROSS_RELEASE_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  INCREMENTAL_FALLBACK_REASON

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  INCREMENTAL_FLASHING_ATTEMPT_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  INCREMENTAL_FLASHING_TEARDOWN_FAILURE

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  INCREMENTAL_FLASHING_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  INCREMENTAL_FLASHING_UPDATE_FAILURE

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  INCREMENTAL_FLASHING_WAIT_PARALLEL_SETUP

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  INCREMENTAL_SNAPUSERD_WRITE_BLOCKING_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  INCREMENTAL_SNAPUSERD_WRITE_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  INSTRUMENTATION_RERUN_FROM_FILE

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  INSTRUMENTATION_RERUN_SERIAL

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  INVOCATION_END

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  INVOCATION_START

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  LAB_PREPARER_NOT_ILAB

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  LEASE_RETRY_COUNT_FAILURE

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  LEASE_RETRY_COUNT_SUCCESS

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  LOAD_TEST_CONFIGS_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  LOGCAT_DUMP_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  LOGCAT_DUMP_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  LOG_SAVING_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  LOG_SAVING_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  MD5_CALCULATION_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  MD5_CALCULATION_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  METADATA_RETRY_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  MODULE_SETUP_PAIR

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  MODULE_TEARDOWN_PAIR

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  MULTI_DEVICES_CONTENT_ANALYSIS

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  NONPERSISTENT_DEVICE_PROPERTIES

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  NO_CHANGES_POSTSUBMIT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  OXYGEN_DEVICE_DIRECT_LEASE_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  OXYGEN_DEVICE_DIRECT_RELEASE_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  OXYGEN_DEVICE_RELEASE_FAILURE_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  OXYGEN_DEVICE_RELEASE_FAILURE_MESSAGE

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  PACKAGE_INSTALL_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  PACKAGE_INSTALL_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  PERSISTENT_DEVICE_PROPERTIES

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  POSTBOOT_SETUP_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  POSTBOOT_SETUP_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  POSTBOOT_WIFI_SETUP_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  POSTBOOT_WIFI_SETUP_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  POWERWASH_FAILURE_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  POWERWASH_SUCCESS_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  POWERWASH_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  PULL_DIR_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  PULL_DIR_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  PULL_FILE_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  PULL_FILE_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  PURE_DEVICE_IMAGE_UNCHANGED

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  PUSH_DIR_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  PUSH_DIR_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  PUSH_FILE_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  PUSH_FILE_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  REBOOT_RETRY_ISOLATION_PAIR

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  RECOVERY_ROUTINE_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  RECOVERY_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  RESET_RETRY_ISOLATION_PAIR

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  RETRY_MODULE_SKIPPED_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  RETRY_SKIPPED_ALL_FILTERED_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  RETRY_TEST_SKIPPED_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  SANDBOX_EXIT_CODE

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  SANDBOX_JAR_STAGING_PARTIAL_DOWNLOAD_FEATURE_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  SANDBOX_JAR_STAGING_PARTIAL_DOWNLOAD_SUCCESS_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  SERVER_REFERENCE

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  SETUP

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  SETUP_END

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  SETUP_PAIR

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  SETUP_START

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  SHARDING_DEVICE_SETUP_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  SHUTDOWN_AFTER_TEST

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  SHUTDOWN_BEFORE_TEST

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  SHUTDOWN_HARD_LATENCY

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  SHUTDOWN_LATENCY

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  SILENT_INVOCATION_SKIP_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  SKIP_NO_CHANGES

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  SKIP_NO_TESTS_DISCOVERED

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  SOFT_RESTART_AFTER_MODULE

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  STAGE_REMOTE_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  STAGE_TESTS_BYTES

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  STAGE_TESTS_INDIVIDUAL_DOWNLOADS

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  STAGE_TESTS_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  STAGE_UNDEFINED_DEPENDENCY

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  STATUS_CHECKER_PAIR

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  TARGET_PREPARER_IS_ILAB

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  TEARDOWN_END

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  TEARDOWN_PAIR

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  TEARDOWN_START

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  TEAR_DOWN_DISK_USAGE

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  TEST_ARTIFACT_CHANGE_ONLY

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  TEST_ARTIFACT_NOT_CHANGED

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  TEST_CRASH_FAILURES

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  TEST_DISCOVERY_MODULE_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  TEST_PAIR

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  TEST_SETUP_PAIR

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  TEST_TEARDOWN_PAIR

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  TOTAL_TEST_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  TRACE_INTERNAL_ERROR

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  TestContentAnalyzer

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  UNCAUGHT_CRASH_FAILURES

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  UNCAUGHT_TEST_CRASH_FAILURES

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  UNCHANGED_FILE

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  UNZIP_TESTS_DIR_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  UNZIP_TESTS_DIR_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  VIRTUAL_DEVICE_LOST_DETECTED

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  WIFI_AP_NAME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  WIFI_CONNECT_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  WIFI_CONNECT_RETRY_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  WIFI_CONNECT_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  WIFI_HELPER_V2

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  WOKRDIR_MODULE_WITH_DIFFS

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  WORKDIR_DIFFS_IN_COMMON

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  WORKDIR_UNCHANGED_MODULES

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  XTS_DIFFS_IN_COMMON

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  XTS_MODULE_WITH_DIFFS

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  XTS_PARTIAL_DOWNLOAD_FALLBACK_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  XTS_PARTIAL_DOWNLOAD_SUCCESS_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  XTS_PARTIAL_DOWNLOAD_TOTAL_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  XTS_PARTIAL_DOWNLOAD_UNFOUND_MODULES

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  XTS_PARTIAL_DOWNLOAD_UNSUPPORTED_FILTER_FALLBACK_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  XTS_STAGE_TESTS_BYTES

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  XTS_STAGE_TESTS_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  XTS_UNCHANGED_MODULES

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  ZIP_PARTIAL_DOWNLOAD_CACHE_HIT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  bugreport

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  check_device_availability

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  dynamic_download

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  fetch_artifact

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  host_sleep

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  instru_collect_tests

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  invocation_events_processing

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  invocation_warm_up

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  lab_setup

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  log_and_release_device

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  pre_multi_preparer

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  pre_sharding_required_setup

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  screen_on_setup

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  sharding

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  stage_suite_test_artifacts

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  start_logcat

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  test_cleanup

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  test_execution

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  test_setup

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  test_teardown

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  wait_for_results_update

 

Phương thức công khai

boolean shouldAdd()
String toString()
static InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey valueOf(String name)
static final InvocationMetricKey[] values()

Giá trị enum

Hàm ABORT_CONTENT_ANALYSIS

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ABORT_CONTENT_ANALYSIS

Lý do_NHỮNG_NỘI_ phản_BỊ_ANALYSIS

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ABORT_CONTENT_ANALYSIS_REASON

AB_BUILD_GET_API_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey AB_BUILD_GET_API_TIME

AB_DOWNLOAD_SIZE_ELAPSED_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey AB_DOWNLOAD_SIZE_ELAPSED_TIME

AB_LIST_API_TIME_PAIR

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey AB_LIST_API_TIME_PAIR

AB_LOG_SAVER_STAGING_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey AB_LOG_SAVER_STAGING_TIME

AB_LOG_SAVER_UPLOAD_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey AB_LOG_SAVER_UPLOAD_TIME

AB_MODULE_IN_ZIP

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey AB_MODULE_IN_ZIP

Hàm AB_TEST_ZIP_NAME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey AB_TEST_ZIP_NAME

ADB_REBOOT_ROUTINE_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ADB_REBOOT_ROUTINE_COUNT

ADB_REBOOT_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ADB_REBOOT_TIME

ADB_ROOT_ROUTINE_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ADB_ROOT_ROUTINE_COUNT

Giờ_ADB_ROOT_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ADB_ROOT_TIME

ANR_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ANR_COUNT

ANR_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ANR_TIME

ANTS_INVOCATION_END_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ANTS_INVOCATION_END_TIME

ANTS_INVOCATION_START_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ANTS_INVOCATION_START_TIME

ANTS_MODULE_END_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ANTS_MODULE_END_TIME

ANTS_MODULE_START_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ANTS_MODULE_START_TIME

ANTS_RUN_END_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ANTS_RUN_END_TIME

ANTS_RUN_START_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ANTS_RUN_START_TIME

ARTIfactS_DOWNLOAD_SIZE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ARTIFACTS_DOWNLOAD_SIZE

ARTIfactS_UPLOAD_SIZE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ARTIFACTS_UPLOAD_SIZE

ART_RUN_TEST_TESTER_lệnh_TIME_MS

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ART_RUN_TEST_CHECKER_COMMAND_TIME_MS

ATTEMPT_RECOVERY_LOG_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ATTEMPT_RECOVERY_LOG_COUNT

KHÔI_ĐẢO_KHOẢNG_ĐƯỢC_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey AUTO_RECOVERY_MODE_COUNT

TỰ_ĐẾN_RETRY_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey AUTO_RETRY_TIME

BACKFILL_BUILD_INFO

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey BACKFILL_BUILD_INFO

BOOT TẢI_REBOOT_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey BOOTLOADER_REBOOT_COUNT

BOOT TẢI_REBOOT_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey BOOTLOADER_REBOOT_TIME

TẢI_TĂNG_TRƯỚC_TRONG_TRƯỚC_ĐỘNG

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey BOOTLOADER_SAME_STATE_REBOOT

LỖI_BÁO CÁO_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey BUGREPORT_COUNT

BUGREPORT_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey BUGREPORT_TIME

XÂY DỰNG_KEY_WITH_CHANGES

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey BUILD_KEY_WITH_DIFFS

CACHED_MODULE_RESULTS_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CACHED_MODULE_RESULTS_COUNT

CACHE_HIT_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CACHE_HIT_COUNT

CACHE_ PARTNER_FOR_LOCK

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CACHE_WAIT_FOR_LOCK

CAS_CACHE_FALLBACK_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_CACHE_FALLBACK_COUNT

CAS_DOWNLOAD_ACQUIRE_LOCAL_CACHE_LOCK_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_DOWNLOAD_ACQUIRE_LOCAL_CACHE_LOCK_TIME

CAS_DOWNLOAD_CHUNK_RESTORE_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_DOWNLOAD_CHUNK_RESTORE_TIME

CAS_DOWNLOAD_COLD_BYTES

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_DOWNLOAD_COLD_BYTES

CAS_DOWNLOAD_COLD_FILES_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_DOWNLOAD_COLD_FILES_COUNT

CAS_DOWNLOAD_DIR_PREPARE_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_DOWNLOAD_DIR_PREPARE_TIME

CAS_DOWNLOAD_DIR_RETRIEVE_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_DOWNLOAD_DIR_RETRIEVE_TIME

CAS_DOWNLOAD_FILES

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_DOWNLOAD_FILES

CAS_DOWNLOAD_FILE_DOWNLOAD_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_DOWNLOAD_FILE_DOWNLOAD_TIME

CAS_DOWNLOAD_FILE_FAIL_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_DOWNLOAD_FILE_FAIL_COUNT

CAS_DOWNLOAD_FILE_FAILED_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_DOWNLOAD_FILE_SUCCESS_COUNT

CAS_DOWNLOAD_HOT_BYTES

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_DOWNLOAD_HOT_BYTES

CAS_DOWNLOAD_HOT_FILES_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_DOWNLOAD_HOT_FILES_COUNT

CAS_DOWNLOAD_LOCAL_CACHE_TYPE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_DOWNLOAD_LOCAL_CACHE_TYPE

CAS_DOWNLOAD_NFS_LOCAL_CACHE_CONCURRENCY

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_DOWNLOAD_NFS_LOCAL_CACHE_CONCURRENCY

CAS_DOWNLOAD_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_DOWNLOAD_TIME

CAS_DOWNLOAD_BROWSER_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_DOWNLOAD_WAIT_TIME

CAS_LOCK_TIMEOUTS

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_LOCK_TIMEOUTS

CAS_TIMEOUT_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_TIMEOUT_COUNT

CF_ARTIfactS_CANCEL_SOURCE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CF_ARTIFACTS_FETCH_SOURCE

CF_CACHE_STOPS_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CF_CACHE_WAIT_TIME

CF_Nạp_VẬN_THIẾT_THƯỞNG_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CF_FETCH_ARTIFACT_TIME

CF_GCE_CREATE_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CF_GCE_CREATE_TIME

CF_INSTANCE_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CF_INSTANCE_COUNT

CF_LAUNCH_CVD_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CF_LAUNCH_CVD_TIME

CF_LOG_SIZE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CF_LOG_SIZE

CF_OXYGEN_SERVER_URL

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CF_OXYGEN_SERVER_URL

CF_OXYGEN_SESSION_ID

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CF_OXYGEN_SESSION_ID

PHIÊN BẢN CF_OXYGEN

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CF_OXYGEN_VERSION

XÓA_CHẠY_LỐI_RÚT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CLEARED_RUN_ERROR

CLOUD_DEVICE_MACHINE_TYPE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CLOUD_DEVICE_MACHINE_TYPE

CLOUD_DEVICE_PROJECT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CLOUD_DEVICE_PROJECT

CLOUD_DEVICE_STABLE_HOST_IMAGE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CLOUD_DEVICE_STABLE_HOST_IMAGE

CLOUD_DEVICE_STABLE_HOST_IMAGE_PROJECT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CLOUD_DEVICE_STABLE_HOST_IMAGE_PROJECT

CLOUD_DEVICE_ZONE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CLOUD_DEVICE_ZONE

LẦN COLLECTOR

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey COLLECTOR_TIME

Hàm CONTENT_BASED_ANALYSIS_ATTEMPT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CONTENT_BASED_ANALYSIS_ATTEMPT

Hàm CRASH_FAILURES

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CRASH_FAILURES

DELETE_DEVICE_FILE_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DELETE_DEVICE_FILE_COUNT

DELETE_DEVICE_FILE_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DELETE_DEVICE_FILE_TIME

MINH HOẠ_SẢN_PHÁT_ĐƯỢC_TRẢ LỜI

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEMOTION_ERROR_RESPONSE

MINTION_FILTERS_gửi_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEMOTION_FILTERS_RECEIVED_COUNT

THIẾT BỊ PHỐI_NỘI_MỘT_ANALYSIS

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICELESS_CONTENT_ANALYSIS

THIẾT BỊ_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_COUNT

DEVICE_XONG_TIMESTAMP

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_DONE_TIMESTAMP

THIẾT BỊ_ERROR_SIGNATURES

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_ERROR_SIGNATURES

THIẾT BỊ_IMAGE_CACHE_MISMATCH

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_IMAGE_CACHE_MISMATCH

THIẾT BỊ_IMAGE_CACHE_ORIGINAL

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_IMAGE_CACHE_ORIGIN

THIẾT BỊ_IMAGE_FILE_CHANGES

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_IMAGE_FILE_CHANGES

THIẾT BỊ_IMAGE_NOT_CHANGED

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_IMAGE_NOT_CHANGED

THIẾT BỊ_HÌNH________HEURISTIC

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_IMAGE_USED_HEURISTIC

THIẾT BỊ_LOST_Phát Hiện

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_LOST_DETECTED

THIẾT BỊ_POWERWASH_DURATIONS

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_POWERWASH_DURATIONS

THIẾT BỊ_RECOVERED_FROM_DEVICE_reset

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_RECOVERED_FROM_DEVICE_RESET

THIẾT BỊ_RECOVERED_FROM_SSH_T bình

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_RECOVERED_FROM_SSH_TUNNEL

KHÔI PHỤC THIẾT BỊ

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_RECOVERY

THIẾT BỊ_RECOVERY_FAIL

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_RECOVERY_FAIL

THIẾT BỊ_KHÔI_XẢO_KHI_THƯỚC_KHỬ

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_RECOVERY_FROM_RECOVERY

TRƯỚC_THOÁT_THIẾT_THƯ

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_RELEASE_STATE

THIẾT BỊ_ĐẶT_ĐƯỢC_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_RESET_COUNT

THIẾT BỊ_SETTING_MODULES

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_RESET_MODULES

THIẾT BỊ_reset_MODULES_FOR_TARGET_PREPARER

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_RESET_MODULES_FOR_TARGET_PREPARER

THIẾT BỊ_SNAPSHOT_DURATIONS

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_SNAPSHOT_DURATIONS

THIẾT BỊ_SNAPSHOT_FAILURE_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_SNAPSHOT_FAILURE_COUNT

THIẾT BỊ_SNAPSHOT_RESTORE_DURATIONS

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_SNAPSHOT_RESTORE_DURATIONS

THIẾT BỊ_SNAPSHOT_RESTORE_FAILURE_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_SNAPSHOT_RESTORE_FAILURE_COUNT

THIẾT BỊ_SNAPSHOT_RESTORE_FAILED_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_SNAPSHOT_RESTORE_SUCCESS_COUNT

THIẾT BỊ_SNAPSHOT_FAILED_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_SNAPSHOT_SUCCESS_COUNT

THIẾT BỊ_DỪNG_DURATIONS

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_STOP_DURATIONS

THIẾT BỊ_STOP_FAILURE_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_STOP_FAILURE_COUNT

THIẾT BỊ_STOP_FAILED_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_STOP_SUCCESS_COUNT

DOES_FILE_EXISTS_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DOES_FILE_EXISTS_COUNT

DOES_FILE_EXISTS_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DOES_FILE_EXISTS_TIME

DOWNLOAD_BOTH_ZIPS_AND_TS

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DOWNLOAD_BOTH_ZIPS_AND_TS

TẢI_TRANG_THEO_CÁCH_PHÁT_ĐƯỢC

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DOWNLOAD_PERMIT_LATENCY

DOWNLOAD_RETRY_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DOWNLOAD_RETRY_COUNT

DUPLICATE_MAPPING_KhácERENT_OPTIONS

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DUPLICATE_MAPPING_DIFFERENT_OPTIONS

ĐỘNG_FILE_RESOLVER_PAIR

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DYNAMIC_FILE_RESOLVER_PAIR

ĐỘNG_SHARDING_REQUEST_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DYNAMIC_SHARDING_REQUEST_COUNT

ĐỘNG_SHARDING_YÊU_CẦN_MỘT_TẢNG

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DYNAMIC_SHARDING_REQUEST_LATENCY

FASTBOOTD_REBOOT_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey FASTBOOTD_REBOOT_COUNT

FASTBOOTD_REBOOT_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey FASTBOOTD_REBOOT_TIME

TÌM NẠP_XÂY DỰNG

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey FETCH_BUILD

TÌM NẠP_XÂY DỰNG_END

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey FETCH_BUILD_END

TÌM NẠP_XÂY DỰNG_PAIR

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey FETCH_BUILD_PAIR

TÌM NẠP_XÂY DỰNG_START

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey FETCH_BUILD_START

TỆP_KHÔNG_ĐẾM

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey FILE_WITH_DIFFS

FLASHING_FROM_FASTBOOTD

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey FLASHING_FROM_FASTBOOTD

FLASHING_METHOD

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey FLASHING_METHOD

FLASHING_PERMIT_LATENCY

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey FLASHING_PERMIT_LATENCY

THỜI GIAN FLASHING_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey FLASHING_TIME

FLASH hạn_DOWNLOAD_SIZE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey FLASHSTATION_DOWNLOAD_SIZE

HAS_ANY_RUN_FAILURES

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey HAS_ANY_RUN_FAILURES

IMAGE_CHANGES_IN_KEY_FILE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey IMAGE_CHANGES_IN_KEY_FILE

INCREMENTAL_ACROSS_release_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey INCREMENTAL_ACROSS_RELEASE_COUNT

INCREMENTAL_FALLBACK_REASON

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey INCREMENTAL_FALLBACK_REASON

INCREMENTAL_FLASHING_ATTEMPT_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey INCREMENTAL_FLASHING_ATTEMPT_COUNT

INCREMENTAL_FLASHING_TEARDOWN_FAILURE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey INCREMENTAL_FLASHING_TEARDOWN_FAILURE

INCREMENTAL_FLASHING_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey INCREMENTAL_FLASHING_TIME

INCREMENTAL_FLASHING_UPDATE_FAILURE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey INCREMENTAL_FLASHING_UPDATE_FAILURE

INCREMENTAL_FLASHING_ CPC_ {2/}LLEL_Thiết lập

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey INCREMENTAL_FLASHING_WAIT_PARALLEL_SETUP

INCREMENTAL_SNAPUSERD_ lường_BLOCKING_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey INCREMENTAL_SNAPUSERD_WRITE_BLOCKING_TIME

INCREMENTAL_SNAPUSERD_ lường_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey INCREMENTAL_SNAPUSERD_WRITE_TIME

TOOLATION_RERUN_FROM_FILE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey INSTRUMENTATION_RERUN_FROM_FILE

TOOLATION_RERUN_SERIAL

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey INSTRUMENTATION_RERUN_SERIAL

INVOCATION_END

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey INVOCATION_END

INVOCATION_START

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey INVOCATION_START

LAB_PREPARER_NOT_ILAB

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey LAB_PREPARER_NOT_ILAB

LEASE_RETRY_COUNT_FAILURE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey LEASE_RETRY_COUNT_FAILURE

LEASE_RETRY_COUNT_FAILED

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey LEASE_RETRY_COUNT_SUCCESS

TẢI_TEST_CONFIGS_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey LOAD_TEST_CONFIGS_TIME

LOGCAT_DUMP_COUNT (Hàm LOGCAT_DUMP_COUNT)

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey LOGCAT_DUMP_COUNT

LOGCAT_DUMP_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey LOGCAT_DUMP_TIME

LOG_SAVING_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey LOG_SAVING_COUNT

LOG_SAVING_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey LOG_SAVING_TIME

MD5_CALCULATION_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey MD5_CALCULATION_COUNT

MD5_CALCULATION_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey MD5_CALCULATION_TIME

METADATA_RETRY_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey METADATA_RETRY_COUNT

MODULE_Thiết lập_PAIR

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey MODULE_SETUP_PAIR

MODULE_TEARDOWN_PAIR

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey MODULE_TEARDOWN_PAIR

MULTI_DEVICES_CONTENT_ANALYSIS

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey MULTI_DEVICES_CONTENT_ANALYSIS

NONPERSISTENT_DEVICE_PROPERTIES (KHÔNG PERSISTENT_DEVICE_PROPERTIES)

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey NONPERSISTENT_DEVICE_PROPERTIES

KHÔNG_CHANGES_POST GỬI

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey NO_CHANGES_POSTSUBMIT

OXYGEN_DEVICE_DIRECT_LEASE_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey OXYGEN_DEVICE_DIRECT_LEASE_COUNT

OXYGEN_DEVICE_DIRECT_ phát hành_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey OXYGEN_DEVICE_DIRECT_RELEASE_COUNT

OXYGEN_DEVICE_release_FAILURE_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey OXYGEN_DEVICE_RELEASE_FAILURE_COUNT

OXYGEN_DEVICE_release_FAILURE_MESSAGE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey OXYGEN_DEVICE_RELEASE_FAILURE_MESSAGE

PACKAGE_INSTALL_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey PACKAGE_INSTALL_COUNT

PACKAGE_INSTALL_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey PACKAGE_INSTALL_TIME

VĨNH VIỄN_THIẾT_CHIỆN_THIẾT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey PERSISTENT_DEVICE_PROPERTIES

POSTBOOT_SETTING_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey POSTBOOT_SETUP_COUNT

POSTBOOT_SETTING_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey POSTBOOT_SETUP_TIME

POSTBOOT_ Wi-Fi_setup_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey POSTBOOT_WIFI_SETUP_COUNT

POSTBOOT_Wifi_SETTING_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey POSTBOOT_WIFI_SETUP_TIME

POWERWASH_FAILURE_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey POWERWASH_FAILURE_COUNT

POWERWASH_FAILED_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey POWERWASH_SUCCESS_COUNT

Hàm POWERWASH_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey POWERWASH_TIME

PULL_DIR_COUNT (Hàm PULL_DIR_COUNT)

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey PULL_DIR_COUNT

PULL_DIR_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey PULL_DIR_TIME

PULL_FILE_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey PULL_FILE_COUNT

PULL_FILE_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey PULL_FILE_TIME

PURE_DEVICE_IMAGE_UNCHANGED

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey PURE_DEVICE_IMAGE_UNCHANGED

PUSH_DIR_COUNT (Hàm PUSH_DIR_COUNT)

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey PUSH_DIR_COUNT

PUSH_DIR_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey PUSH_DIR_TIME

PUSH_FILE_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey PUSH_FILE_COUNT

PUSH_FILE_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey PUSH_FILE_TIME

REBOOT_RETRY_ISOLATION_PAIR

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey REBOOT_RETRY_ISOLATION_PAIR

KHÔI PHỤC_ROUTINE_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey RECOVERY_ROUTINE_COUNT

RECOVERY_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey RECOVERY_TIME

SETTING_RETRY_ISOLATION_PAIR

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey RESET_RETRY_ISOLATION_PAIR

RETRY_MODULE_SKIPPED_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey RETRY_MODULE_SKIPPED_COUNT

RETRY_SKIPPED_ALL_FILTERED_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey RETRY_SKIPPED_ALL_FILTERED_COUNT

RETRY_TEST_SKIPPED_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey RETRY_TEST_SKIPPED_COUNT

HỘP_CẮT_THOÁT_ MÃ

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SANDBOX_EXIT_CODE

SANDBOX_JAR_STAGING_PARTIAL_DOWNLOAD_FEATURE_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SANDBOX_JAR_STAGING_PARTIAL_DOWNLOAD_FEATURE_COUNT

SANDBOX_JAR_STAGING_PARTIAL_DOWNLOAD_BILLING_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SANDBOX_JAR_STAGING_PARTIAL_DOWNLOAD_SUCCESS_COUNT

SERVER_REFERENCE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SERVER_REFERENCE

THIẾT LẬP

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SETUP

THIẾT LẬP_END

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SETUP_END

THIẾT LẬP_PAIR

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SETUP_PAIR

SETTING_START

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SETUP_START

SHARDING_DEVICE_SETTING_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SHARDING_DEVICE_SETUP_TIME

KIỂM TRA LẠI

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SHUTDOWN_AFTER_TEST

TRƯỚC_TRƯỜNG_TRƯỚC_KIỂM TRA

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SHUTDOWN_BEFORE_TEST

SHUTDOWN_HARD_LATENCY

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SHUTDOWN_HARD_LATENCY

SHUT XUỐNG_TỪNG MUỐN

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SHUTDOWN_LATENCY

SILENT_INVOCATION_SKIP_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SILENT_INVOCATION_SKIP_COUNT

SKIP_NO_CHANGES

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SKIP_NO_CHANGES

SKIP_NO_TESTS_DISCOVERED (ĐANG KHÁM PHÁ)

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SKIP_NO_TESTS_DISCOVERED

SOFT_RESTART_ SAU_MODULE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SOFT_RESTART_AFTER_MODULE

STAGE_REMOTE_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey STAGE_REMOTE_TIME

STAGE_TESTS_BYTES

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey STAGE_TESTS_BYTES

STAGE_TESTS_INDIVIDUAL_DOWNLOADS

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey STAGE_TESTS_INDIVIDUAL_DOWNLOADS

STAGE_TESTS_TIME (THỜI GIAN THỬ NGHIỆM)

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey STAGE_TESTS_TIME

STAGE_UNDEFINED_DEPENDENCY

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey STAGE_UNDEFINED_DEPENDENCY

STATUS_KIỂM TRA_PAIR

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey STATUS_CHECKER_PAIR

TARGET_PREPARER_IS_ILAB

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TARGET_PREPARER_IS_ILAB

TEARDOWN_END

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TEARDOWN_END

Hàm TEARDOWN_PAIR

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TEARDOWN_PAIR

Hàm TEARDOWN_START

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TEARDOWN_START

Hàm TEAR_DOWN_DISK_USAGE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TEAR_DOWN_DISK_USAGE

CHỈ DÀNH CHO KIỂM TRA_ARTIfact_CHANGE_CHANGE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TEST_ARTIFACT_CHANGE_ONLY

TEST_ARTIfact_NOT_CHANGED

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TEST_ARTIFACT_NOT_CHANGED

TEST_CRASH_FAILURES

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TEST_CRASH_FAILURES

TEST_DISCOVERY_MODULE_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TEST_DISCOVERY_MODULE_COUNT

THỬ_THỬ_GHÉP NỐI

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TEST_PAIR

TEST_setup_PAIR

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TEST_SETUP_PAIR

THỬ NGHIỆM_TEARDOWN_PAIR

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TEST_TEARDOWN_PAIR

TOTAL_TEST_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TOTAL_TEST_COUNT

Hàm TRACE_INTERNAL_ERROR

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TRACE_INTERNAL_ERROR

Công cụ TestContentAnalyzer

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TestContentAnalyzer

UNCAUGHT_CRASH_FAILURES

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey UNCAUGHT_CRASH_FAILURES

UNCAUGHT_TEST_CRASH_FAILURES

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey UNCAUGHT_TEST_CRASH_FAILURES

UNCHANGED_FILE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey UNCHANGED_FILE

UNZIP_TESTS_DIR_COUNT (Hàm UNZIP_TESTS_DIR_COUNT)

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey UNZIP_TESTS_DIR_COUNT

UNZIP_TESTS_DIR_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey UNZIP_TESTS_DIR_TIME

VIRTUAL_DEVICE_LOST_Phát hiện

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey VIRTUAL_DEVICE_LOST_DETECTED

Wi-Fi_AP_NAME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey WIFI_AP_NAME

Wi-Fi_CONNECT_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey WIFI_CONNECT_COUNT

Wi-Fi_CONNECT_RETRY_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey WIFI_CONNECT_RETRY_COUNT

THỜI GIAN_ KẾT NỐI_ Wi-Fi

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey WIFI_CONNECT_TIME

Wi-Fi_HELPER_V2

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey WIFI_HELPER_V2

WOKRDIR_MODULE_WITH_),

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey WOKRDIR_MODULE_WITH_DIFFS

KIỂM SOÁT_ĐỒNG NGOẠI

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey WORKDIR_DIFFS_IN_COMMON

WORKDIR_UNCHANGED_MODULES

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey WORKDIR_UNCHANGED_MODULES

XTS_CHANGES_IN_PHỔ BIẾN

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey XTS_DIFFS_IN_COMMON

XTS_MODULE_WITH_CHANGES

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey XTS_MODULE_WITH_DIFFS

XTS_PARTIAL_DOWNLOAD_FALLBACK_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey XTS_PARTIAL_DOWNLOAD_FALLBACK_COUNT

XTS_PARTIAL_DOWNLOAD_FAILED_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey XTS_PARTIAL_DOWNLOAD_SUCCESS_COUNT

XTS_PARTIAL_DOWNLOAD_TOTAL_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey XTS_PARTIAL_DOWNLOAD_TOTAL_COUNT

XTS_PARTIAL_DOWNLOAD_UNFOUND_MODULES

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey XTS_PARTIAL_DOWNLOAD_UNFOUND_MODULES

XTS_PARTIAL_DOWNLOAD_UNSUPPORTED_FILTER_FALLBACK_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey XTS_PARTIAL_DOWNLOAD_UNSUPPORTED_FILTER_FALLBACK_COUNT

XTS_STAGE_TESTS_BYTES

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey XTS_STAGE_TESTS_BYTES

XTS_STAGE_TESTS_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey XTS_STAGE_TESTS_TIME

XTS_UNCHANGED_MODULES

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey XTS_UNCHANGED_MODULES

ZIP_PARTIAL_DOWNLOAD_CACHE_HIT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ZIP_PARTIAL_DOWNLOAD_CACHE_HIT

bugreport

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey bugreport

kiểm_tra_tình_trạng_còn_hàng_của_thiết_bị

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey check_device_availability

tải_xuống_động

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey dynamic_download

tìm nạp_cấu phần phần mềm

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey fetch_artifact

ngủ_của_máy_chủ

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey host_sleep

instru_collect_tests

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey instru_collect_tests

xử_lý_sự_kiện_gọi

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey invocation_events_processing

gọi_warm_up

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey invocation_warm_up

thiết lập phòng thí nghiệm

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey lab_setup

log_and_release_device

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey log_and_release_device

pre_multi_preparer

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey pre_multi_preparer

pre_sharding_required_setup

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey pre_sharding_required_setup

thiết lập màn hình khi bật

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey screen_on_setup

phân đoạn

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey sharding

program_suite_test_artifacts

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey stage_suite_test_artifacts

start_logcat

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey start_logcat

làm sạch thử nghiệm

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey test_cleanup

thử nghiệm_thực thi

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey test_execution

thiết lập_thử nghiệm

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey test_setup

thử nghiệm_chia nhỏ

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey test_teardown

đợi_cho_kết_quả_cập_ nhật

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey wait_for_results_update

Phương thức công khai

shouldAdd

public boolean shouldAdd ()

Giá trị trả về
boolean

toString

public String toString ()

Giá trị trả về
String

giá trị của

public static InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey valueOf (String name)

Tham số
name String

Giá trị trả về
InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey

giá trị

public static final InvocationMetricKey[] values ()

Giá trị trả về
InvocationMetricKey[]