Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

GọiMetricLogger.InvocationMetricKey

public static final enum InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey
extends Enum< InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.invoker.logger.InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey >
com.android.tradefed.invoker.logger.InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey


Một số khóa có tên đặc biệt mà chúng tôi sẽ luôn cư trú cho lời gọi.

Bản tóm tắt

giá trị liệt kê

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey AB_DOWNLOAD_SIZE_ELAPSED_TIME

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ADB_REBOOT_ROUTINE_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ADB_REBOOT_TIME

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ADB_ROOT_ROUTINE_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ADB_ROOT_TIME

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ANR_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ANR_TIME

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ARTIFACTS_DOWNLOAD_SIZE

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ARTIFACTS_UPLOAD_SIZE

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ART_RUN_TEST_CHECKER_COMMAND_TIME_MS

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ATTEMPT_RECOVERY_LOG_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey AUTO_RECOVERY_MODE_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey AUTO_RETRY_TIME

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey BACKFILL_BUILD_INFO

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey BOOTLOADER_REBOOT_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey BOOTLOADER_REBOOT_TIME

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey BOOTLOADER_SAME_STATE_REBOOT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey BUGREPORT_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey BUGREPORT_TIME

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CACHED_MODULE_RESULTS_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CACHE_HIT_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CACHE_WAIT_FOR_LOCK

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_CACHE_FALLBACK_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_DOWNLOAD_COLD_BYTES

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_DOWNLOAD_FILES

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_DOWNLOAD_FILE_FAIL_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_DOWNLOAD_FILE_SUCCESS_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_DOWNLOAD_HOT_BYTES

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_DOWNLOAD_TIME

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_DOWNLOAD_WAIT_TIME

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_TIMEOUT_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CF_ARTIFACTS_FETCH_SOURCE

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CF_CACHE_WAIT_TIME

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CF_FETCH_ARTIFACT_TIME

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CF_GCE_CREATE_TIME

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CF_INSTANCE_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CF_LAUNCH_CVD_TIME

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CF_LOG_SIZE

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CF_OXYGEN_SERVER_URL

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CF_OXYGEN_SESSION_ID

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CF_OXYGEN_VERSION

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CLEARED_RUN_ERROR

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CLOUD_DEVICE_MACHINE_TYPE

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CLOUD_DEVICE_PROJECT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CLOUD_DEVICE_STABLE_HOST_IMAGE

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CLOUD_DEVICE_STABLE_HOST_IMAGE_PROJECT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CLOUD_DEVICE_ZONE

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey COLLECTOR_TIME

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CRASH_FAILURES

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DELETE_DEVICE_FILE_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DELETE_DEVICE_FILE_TIME

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_DONE_TIMESTAMP

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_ERROR_SIGNATURES

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_IMAGE_NOT_CHANGED

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_LOST_DETECTED

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_POWERWASH_DURATIONS

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_RECOVERY

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_RECOVERY_FAIL

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_RECOVERY_FROM_RECOVERY

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_RECOVERY_FROM_SSH_TUNNEL

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_RELEASE_STATE

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_RESET_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_RESET_MODULES

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_RESET_MODULES_FOR_TARGET_PREPARER

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_SNAPSHOT_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_SNAPSHOT_DURATIONS

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_SNAPSHOT_RESTORE_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_SNAPSHOT_RESTORE_DURATIONS

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DOES_FILE_EXISTS_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DOES_FILE_EXISTS_TIME

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DOWNLOAD_PERMIT_LATENCY

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DOWNLOAD_RETRY_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DUPLICATE_MAPPING_DIFFERENT_OPTIONS

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DYNAMIC_FILE_RESOLVER_PAIR

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey FASTBOOTD_REBOOT_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey FASTBOOTD_REBOOT_TIME

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey FETCH_BUILD

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey FETCH_BUILD_END

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey FETCH_BUILD_PAIR

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey FETCH_BUILD_START

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey FLASHING_FROM_FASTBOOTD

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey FLASHING_METHOD

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey FLASHING_PERMIT_LATENCY

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey FLASHING_TIME

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey HAS_ANY_RUN_FAILURES

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey INSTRUMENTATION_RERUN_FROM_FILE

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey INSTRUMENTATION_RERUN_SERIAL

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey INVOCATION_END

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey INVOCATION_START

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey LAB_PREPARER_NOT_ILAB

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey LEASE_RETRY_COUNT_FAILURE

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey LEASE_RETRY_COUNT_SUCCESS

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey LOAD_TEST_CONFIGS_TIME

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey LOGCAT_DUMP_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey LOGCAT_DUMP_TIME

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey LOG_SAVING_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey LOG_SAVING_TIME

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey MD5_CALCULATION_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey MD5_CALCULATION_TIME

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey METADATA_RETRY_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey MODULE_SETUP_PAIR

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey MODULE_TEARDOWN_PAIR

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey NONPERSISTENT_DEVICE_PROPERTIES

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey OXYGEN_DEVICE_DIRECT_LEASE_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey OXYGEN_DEVICE_DIRECT_RELEASE_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey OXYGEN_DEVICE_RELEASE_FAILURE_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey OXYGEN_DEVICE_RELEASE_FAILURE_MESSAGE

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey PACKAGE_INSTALL_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey PACKAGE_INSTALL_TIME

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey PERSISTENT_DEVICE_PROPERTIES

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey POSTBOOT_SETUP_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey POSTBOOT_SETUP_TIME

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey POSTBOOT_WIFI_SETUP_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey POSTBOOT_WIFI_SETUP_TIME

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey POWERWASH_FAILURE_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey POWERWASH_SUCCESS_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey POWERWASH_TIME

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey PULL_DIR_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey PULL_DIR_TIME

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey PULL_FILE_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey PULL_FILE_TIME

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey PUSH_DIR_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey PUSH_DIR_TIME

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey PUSH_FILE_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey PUSH_FILE_TIME

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey REBOOT_RETRY_ISOLATION_PAIR

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey RECOVERY_ROUTINE_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey RECOVERY_TIME

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey RESET_RETRY_ISOLATION_PAIR

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey RETRY_MODULE_SKIPPED_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey RETRY_SKIPPED_ALL_FILTERED_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey RETRY_TEST_SKIPPED_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SANDBOX_EXIT_CODE

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SANDBOX_JAR_STAGING_PARTIAL_DOWNLOAD_FEATURE_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SANDBOX_JAR_STAGING_PARTIAL_DOWNLOAD_SUCCESS_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SERVER_REFERENCE

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SETUP

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SETUP_END

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SETUP_PAIR

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SETUP_START

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SHARDING_DEVICE_SETUP_TIME

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SHUTDOWN_AFTER_TEST

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SHUTDOWN_BEFORE_TEST

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SHUTDOWN_HARD_LATENCY

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SHUTDOWN_LATENCY

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SOFT_RESTART_AFTER_MODULE

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey STAGE_REMOTE_TIME

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey STAGE_TESTS_BYTES

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey STAGE_TESTS_INDIVIDUAL_DOWNLOADS

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey STAGE_TESTS_TIME

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey STAGE_UNDEFINED_DEPENDENCY

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey STATUS_CHECKER_PAIR

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TARGET_PREPARER_IS_ILAB

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TEARDOWN_END

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TEARDOWN_PAIR

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TEARDOWN_START

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TEAR_DOWN_DISK_USAGE

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TEST_ARTIFACT_NOT_CHANGED

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TEST_CRASH_FAILURES

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TEST_DISCOVERY_MODULE_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TEST_PAIR

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TEST_SETUP_PAIR

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TEST_TEARDOWN_PAIR

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TOTAL_TEST_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey UNCAUGHT_CRASH_FAILURES

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey UNCAUGHT_TEST_CRASH_FAILURES

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey UNZIP_TESTS_DIR_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey UNZIP_TESTS_DIR_TIME

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey VIRTUAL_DEVICE_LOST_DETECTED

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey WIFI_AP_NAME

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey WIFI_CONNECT_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey WIFI_CONNECT_RETRY_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey WIFI_CONNECT_TIME

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey XTS_PARTIAL_DOWNLOAD_FALLBACK_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey XTS_PARTIAL_DOWNLOAD_SUCCESS_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey XTS_PARTIAL_DOWNLOAD_TOTAL_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey XTS_PARTIAL_DOWNLOAD_UNFOUND_MODULES

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey XTS_PARTIAL_DOWNLOAD_UNSUPPORTED_FILTER_FALLBACK_COUNT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey XTS_STAGE_TESTS_BYTES

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey XTS_STAGE_TESTS_TIME

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ZIP_PARTIAL_DOWNLOAD_CACHE_HIT

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey bugreport

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey check_device_availability

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey dynamic_download

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey fetch_artifact

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey host_sleep

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey instru_collect_tests

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey invocation_events_processing

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey invocation_warm_up

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey lab_setup

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey log_and_release_device

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey pre_multi_preparer

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey pre_sharding_required_setup

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey sharding

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey stage_suite_test_artifacts

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey start_logcat

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey test_cleanup

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey test_execution

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey test_setup

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey test_teardown

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey wait_for_results_update

Phương thức công khai

boolean shouldAdd ()
String toString ()
static InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey valueOf (String name)
static final InvocationMetricKey[] values ()

giá trị liệt kê

AB_DOWNLOAD_SIZE_ELAPSED_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey AB_DOWNLOAD_SIZE_ELAPSED_TIME

ADB_REBOOT_ROUTINE_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ADB_REBOOT_ROUTINE_COUNT

ADB_REBOOT_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ADB_REBOOT_TIME

ADB_ROOT_ROUTINE_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ADB_ROOT_ROUTINE_COUNT

ADB_ROOT_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ADB_ROOT_TIME

ANR_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ANR_COUNT

ANR_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ANR_TIME

ARTIFACTS_DOWNLOAD_SIZE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ARTIFACTS_DOWNLOAD_SIZE

ARTIFACTS_UPLOAD_SIZE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ARTIFACTS_UPLOAD_SIZE

ART_RUN_TEST_CHECKER_COMMAND_TIME_MS

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ART_RUN_TEST_CHECKER_COMMAND_TIME_MS

ATTEMPT_RECOVERY_LOG_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ATTEMPT_RECOVERY_LOG_COUNT

AUTO_RECOVERY_MODE_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey AUTO_RECOVERY_MODE_COUNT

AUTO_RETRY_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey AUTO_RETRY_TIME

BACKFILL_BUILD_INFO

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey BACKFILL_BUILD_INFO

BOOTLOADER_REBOOT_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey BOOTLOADER_REBOOT_COUNT

BOOTLOADER_REBOOT_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey BOOTLOADER_REBOOT_TIME

BOOTLOADER_SAME_STATE_REBOOT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey BOOTLOADER_SAME_STATE_REBOOT

BUGREPORT_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey BUGREPORT_COUNT

BUGREPORT_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey BUGREPORT_TIME

CACHED_MODULE_RESULTS_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CACHED_MODULE_RESULTS_COUNT

CACHE_HIT_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CACHE_HIT_COUNT

CACHE_WAIT_FOR_LOCK

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CACHE_WAIT_FOR_LOCK

CAS_CACHE_FALLBACK_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_CACHE_FALLBACK_COUNT

CAS_DOWNLOAD_COLD_BYTES

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_DOWNLOAD_COLD_BYTES

CAS_DOWNLOAD_FILES

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_DOWNLOAD_FILES

CAS_DOWNLOAD_FILE_FAIL_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_DOWNLOAD_FILE_FAIL_COUNT

CAS_DOWNLOAD_FILE_SUCCESS_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_DOWNLOAD_FILE_SUCCESS_COUNT

CAS_DOWNLOAD_HOT_BYTES

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_DOWNLOAD_HOT_BYTES

CAS_DOWNLOAD_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_DOWNLOAD_TIME

CAS_DOWNLOAD_WAIT_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_DOWNLOAD_WAIT_TIME

CAS_TIMEOUT_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_TIMEOUT_COUNT

CF_ARTIFACTS_FETCH_SOURCE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CF_ARTIFACTS_FETCH_SOURCE

CF_CACHE_WAIT_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CF_CACHE_WAIT_TIME

CF_FETCH_ARTIFACT_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CF_FETCH_ARTIFACT_TIME

CF_GCE_CREATE_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CF_GCE_CREATE_TIME

CF_INSTANCE_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CF_INSTANCE_COUNT

CF_LAUNCH_CVD_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CF_LAUNCH_CVD_TIME

CF_LOG_SIZE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CF_LOG_SIZE

CF_OXYGEN_SERVER_URL

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CF_OXYGEN_SERVER_URL

CF_OXYGEN_SESSION_ID

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CF_OXYGEN_SESSION_ID

CF_OXYGEN_VERSION

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CF_OXYGEN_VERSION

CLEARED_RUN_ERROR

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CLEARED_RUN_ERROR

CLOUD_DEVICE_MACHINE_TYPE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CLOUD_DEVICE_MACHINE_TYPE

CLOUD_DEVICE_PROJECT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CLOUD_DEVICE_PROJECT

CLOUD_DEVICE_STABLE_HOST_IMAGE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CLOUD_DEVICE_STABLE_HOST_IMAGE

CLOUD_DEVICE_STABLE_HOST_IMAGE_PROJECT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CLOUD_DEVICE_STABLE_HOST_IMAGE_PROJECT

CLOUD_DEVICE_ZONE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CLOUD_DEVICE_ZONE

COLLECTOR_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey COLLECTOR_TIME

CRASH_FAILURES

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CRASH_FAILURES

DELETE_DEVICE_FILE_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DELETE_DEVICE_FILE_COUNT

DELETE_DEVICE_FILE_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DELETE_DEVICE_FILE_TIME

DEVICE_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_COUNT

DEVICE_DONE_TIMESTAMP

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_DONE_TIMESTAMP

DEVICE_ERROR_SIGNATURES

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_ERROR_SIGNATURES

DEVICE_IMAGE_NOT_CHANGED

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_IMAGE_NOT_CHANGED

DEVICE_LOST_DETECTED

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_LOST_DETECTED

DEVICE_POWERWASH_DURATIONS

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_POWERWASH_DURATIONS

DEVICE_RECOVERY

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_RECOVERY

DEVICE_RECOVERY_FAIL

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_RECOVERY_FAIL

DEVICE_RECOVERY_FROM_RECOVERY

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_RECOVERY_FROM_RECOVERY

DEVICE_RECOVERY_FROM_SSH_TUNNEL

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_RECOVERY_FROM_SSH_TUNNEL

DEVICE_RELEASE_STATE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_RELEASE_STATE

DEVICE_RESET_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_RESET_COUNT

DEVICE_RESET_MODULES

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_RESET_MODULES

DEVICE_RESET_MODULES_FOR_TARGET_PREPARER

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_RESET_MODULES_FOR_TARGET_PREPARER

DEVICE_SNAPSHOT_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_SNAPSHOT_COUNT

DEVICE_SNAPSHOT_DURATIONS

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_SNAPSHOT_DURATIONS

DEVICE_SNAPSHOT_RESTORE_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_SNAPSHOT_RESTORE_COUNT

DEVICE_SNAPSHOT_RESTORE_DURATIONS

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_SNAPSHOT_RESTORE_DURATIONS

DOES_FILE_EXISTS_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DOES_FILE_EXISTS_COUNT

DOES_FILE_EXISTS_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DOES_FILE_EXISTS_TIME

DOWNLOAD_PERMIT_LATENCY

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DOWNLOAD_PERMIT_LATENCY

DOWNLOAD_RETRY_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DOWNLOAD_RETRY_COUNT

DUPLICATE_MAPPING_DIFFERENT_OPTIONS

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DUPLICATE_MAPPING_DIFFERENT_OPTIONS

DYNAMIC_FILE_RESOLVER_PAIR

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DYNAMIC_FILE_RESOLVER_PAIR

FASTBOOTD_REBOOT_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey FASTBOOTD_REBOOT_COUNT

FASTBOOTD_REBOOT_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey FASTBOOTD_REBOOT_TIME

FETCH_BUILD

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey FETCH_BUILD

FETCH_BUILD_END

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey FETCH_BUILD_END

FETCH_BUILD_PAIR

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey FETCH_BUILD_PAIR

FETCH_BUILD_START

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey FETCH_BUILD_START

FLASHING_FROM_FASTBOOTD

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey FLASHING_FROM_FASTBOOTD

FLASHING_METHOD

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey FLASHING_METHOD

FLASHING_PERMIT_LATENCY

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey FLASHING_PERMIT_LATENCY

FLASHING_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey FLASHING_TIME

HAS_ANY_RUN_FAILURES

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey HAS_ANY_RUN_FAILURES

INSTRUMENTATION_RERUN_FROM_FILE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey INSTRUMENTATION_RERUN_FROM_FILE

INSTRUMENTATION_RERUN_SERIAL

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey INSTRUMENTATION_RERUN_SERIAL

INVOCATION_END

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey INVOCATION_END

IVOCATION_START

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey INVOCATION_START

LAB_PREPARER_NOT_ILAB

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey LAB_PREPARER_NOT_ILAB

LEASE_RETRY_COUNT_FAILURE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey LEASE_RETRY_COUNT_FAILURE

LEASE_RETRY_COUNT_SUCCESS

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey LEASE_RETRY_COUNT_SUCCESS

LOAD_TEST_CONFIGS_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey LOAD_TEST_CONFIGS_TIME

LOGCAT_DUMP_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey LOGCAT_DUMP_COUNT

LOGCAT_DUMP_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey LOGCAT_DUMP_TIME

LOG_SAVING_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey LOG_SAVING_COUNT

LOG_SAVING_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey LOG_SAVING_TIME

MD5_CALCULATION_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey MD5_CALCULATION_COUNT

MD5_CALCULATION_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey MD5_CALCULATION_TIME

METADATA_RETRY_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey METADATA_RETRY_COUNT

MODULE_SETUP_PAIR

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey MODULE_SETUP_PAIR

MODULE_TEARDOWN_PAIR

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey MODULE_TEARDOWN_PAIR

NONPERSISTENT_DEVICE_PROPERTIES

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey NONPERSISTENT_DEVICE_PROPERTIES

OXYGEN_DEVICE_DIRECT_LEASE_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey OXYGEN_DEVICE_DIRECT_LEASE_COUNT

OXYGEN_DEVICE_DIRECT_RELEASE_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey OXYGEN_DEVICE_DIRECT_RELEASE_COUNT

OXYGEN_DEVICE_RELEASE_FAILURE_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey OXYGEN_DEVICE_RELEASE_FAILURE_COUNT

OXYGEN_DEVICE_RELEASE_FAILURE_MESSAGE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey OXYGEN_DEVICE_RELEASE_FAILURE_MESSAGE

GÓI_INSTALL_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey PACKAGE_INSTALL_COUNT

GÓI_INSTALL_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey PACKAGE_INSTALL_TIME

PERSISTENT_DEVICE_PROPERTIES

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey PERSISTENT_DEVICE_PROPERTIES

POSTBOOT_SETUP_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey POSTBOOT_SETUP_COUNT

POSTBOOT_SETUP_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey POSTBOOT_SETUP_TIME

POSTBOOT_WIFI_SETUP_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey POSTBOOT_WIFI_SETUP_COUNT

POSTBOOT_WIFI_SETUP_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey POSTBOOT_WIFI_SETUP_TIME

POWERWASH_FAILURE_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey POWERWASH_FAILURE_COUNT

POWERWASH_SUCCESS_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey POWERWASH_SUCCESS_COUNT

POWERWASH_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey POWERWASH_TIME

PULL_DIR_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey PULL_DIR_COUNT

PULL_DIR_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey PULL_DIR_TIME

PULL_FILE_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey PULL_FILE_COUNT

PULL_FILE_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey PULL_FILE_TIME

PUSH_DIR_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey PUSH_DIR_COUNT

PUSH_DIR_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey PUSH_DIR_TIME

PUSH_FILE_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey PUSH_FILE_COUNT

PUSH_FILE_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey PUSH_FILE_TIME

REBOOT_RETRY_ISOLATION_PAIR

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey REBOOT_RETRY_ISOLATION_PAIR

RECOVERY_ROUTINE_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey RECOVERY_ROUTINE_COUNT

THỜI GIAN HỒI PHỤC

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey RECOVERY_TIME

RESET_RETRY_ISOLATION_PAIR

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey RESET_RETRY_ISOLATION_PAIR

RETRY_MODULE_SKIPPED_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey RETRY_MODULE_SKIPPED_COUNT

RETRY_SKIPPED_ALL_FILTERED_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey RETRY_SKIPPED_ALL_FILTERED_COUNT

RETRY_TEST_SKIPPED_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey RETRY_TEST_SKIPPED_COUNT

SANDBOX_EXIT_CODE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SANDBOX_EXIT_CODE

SANDBOX_JAR_STAGING_PARTIAL_DOWNLOAD_FEATURE_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SANDBOX_JAR_STAGING_PARTIAL_DOWNLOAD_FEATURE_COUNT

SANDBOX_JAR_STAGING_PARTIAL_DOWNLOAD_SUCCESS_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SANDBOX_JAR_STAGING_PARTIAL_DOWNLOAD_SUCCESS_COUNT

MÁY CHỦ_REFERENCE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SERVER_REFERENCE

CÀI ĐẶT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SETUP

SETUP_END

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SETUP_END

SETUP_PAIR

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SETUP_PAIR

SETUP_START

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SETUP_START

SHARDING_DEVICE_SETUP_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SHARDING_DEVICE_SETUP_TIME

SHUTDOWN_AFTER_TEST

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SHUTDOWN_AFTER_TEST

SHUTDOWN_BEFORE_TEST

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SHUTDOWN_BEFORE_TEST

SHUTDOWN_HARD_LATENCY

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SHUTDOWN_HARD_LATENCY

SHUTDOWN_LATENCY

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SHUTDOWN_LATENCY

SOFT_RESTART_AFTER_MODULE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SOFT_RESTART_AFTER_MODULE

STAGE_REMOTE_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey STAGE_REMOTE_TIME

STAGE_TESTS_BYTES

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey STAGE_TESTS_BYTES

STAGE_TESTS_INDIVIDUAL_DOWNLOADS

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey STAGE_TESTS_INDIVIDUAL_DOWNLOADS

STAGE_TESTS_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey STAGE_TESTS_TIME

STAGE_UNDEFINED_DEPENDENCY

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey STAGE_UNDEFINED_DEPENDENCY

STATUS_CHECKER_PAIR

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey STATUS_CHECKER_PAIR

TARGET_PREPARER_IS_ILAB

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TARGET_PREPARER_IS_ILAB

TEARDOWN_END

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TEARDOWN_END

TEARDOWN_PAIR

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TEARDOWN_PAIR

TEARDOWN_START

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TEARDOWN_START

TEAR_DOWN_DISK_USAGE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TEAR_DOWN_DISK_USAGE

TEST_ARTIFACT_NOT_CHANGED

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TEST_ARTIFACT_NOT_CHANGED

TEST_CRASH_FAILURES

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TEST_CRASH_FAILURES

TEST_DISCOVERY_MODULE_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TEST_DISCOVERY_MODULE_COUNT

TEST_PAIR

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TEST_PAIR

TEST_SETUP_PAIR

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TEST_SETUP_PAIR

TEST_TEARDOWN_PAIR

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TEST_TEARDOWN_PAIR

TOTAL_TEST_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TOTAL_TEST_COUNT

UNCAUGHT_CRASH_FAILURES

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey UNCAUGHT_CRASH_FAILURES

UNCAUGHT_TEST_CRASH_FAILURES

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey UNCAUGHT_TEST_CRASH_FAILURES

UNZIP_TESTS_DIR_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey UNZIP_TESTS_DIR_COUNT

UNZIP_TESTS_DIR_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey UNZIP_TESTS_DIR_TIME

VIRTUAL_DEVICE_LOST_DETECTED

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey VIRTUAL_DEVICE_LOST_DETECTED

WIFI_AP_NAME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey WIFI_AP_NAME

WIFI_CONNECT_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey WIFI_CONNECT_COUNT

WIFI_CONNECT_RETRY_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey WIFI_CONNECT_RETRY_COUNT

WIFI_CONNECT_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey WIFI_CONNECT_TIME

XTS_PARTIAL_DOWNLOAD_FALLBACK_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey XTS_PARTIAL_DOWNLOAD_FALLBACK_COUNT

XTS_PARTIAL_DOWNLOAD_SUCCESS_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey XTS_PARTIAL_DOWNLOAD_SUCCESS_COUNT

XTS_PARTIAL_DOWNLOAD_TOTAL_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey XTS_PARTIAL_DOWNLOAD_TOTAL_COUNT

XTS_PARTIAL_DOWNLOAD_UNFOUND_MODULES

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey XTS_PARTIAL_DOWNLOAD_UNFOUND_MODULES

XTS_PARTIAL_DOWNLOAD_UNSUPPORTED_FILTER_FALLBACK_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey XTS_PARTIAL_DOWNLOAD_UNSUPPORTED_FILTER_FALLBACK_COUNT

XTS_STAGE_TESTS_BYTES

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey XTS_STAGE_TESTS_BYTES

XTS_STAGE_TESTS_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey XTS_STAGE_TESTS_TIME

ZIP_PARTIAL_DOWNLOAD_CACHE_HIT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ZIP_PARTIAL_DOWNLOAD_CACHE_HIT

báo cáo lỗi

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey bugreport

check_device_availability

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey check_device_availability

dynamic_download

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey dynamic_download

tìm nạp_artifact

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey fetch_artifact

host_sleep

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey host_sleep

instru_collect_tests

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey instru_collect_tests

gọi_sự kiện_xử lý

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey invocation_events_processing

gọi_warm_up

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey invocation_warm_up

lab_setup

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey lab_setup

log_and_release_device

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey log_and_release_device

pre_multi_preparer

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey pre_multi_preparer

pre_sharding_required_setup

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey pre_sharding_required_setup

sharding

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey sharding

stage_suite_test_artifacts

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey stage_suite_test_artifacts

start_logcat

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey start_logcat

test_cleanup

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey test_cleanup

Thực hiện kiểm tra

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey test_execution

test_setup

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey test_setup

test_teardown

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey test_teardown

wait_for_results_update

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey wait_for_results_update

Phương thức công khai

nênThêm

public boolean shouldAdd ()

trả lại
boolean

toString

public String toString ()

trả lại
String

giá trị của

public static InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey valueOf (String name)

Thông số
name String

trả lại
InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey

giá trị

public static final InvocationMetricKey[] values ()

trả lại
InvocationMetricKey[]