Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

IInvocationContext.TimingEvent

public static final enum IInvocationContext.TimingEvent
extends Enum< IInvocationContext.TimingEvent >

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.invoker.IInvocationContext.TimingEvent >
com.android.tradefed.invoker.IInvocationContext.TimingEvent


Bản tóm tắt

Giá trị enum

IInvocationContext.TimingEvent FETCH_BUILD

IInvocationContext.TimingEvent SETUP

Phương pháp công khai

static IInvocationContext.TimingEvent valueOf (String name)
static final TimingEvent[] values ()

Giá trị enum

FETCH_BUILD

public static final IInvocationContext.TimingEvent FETCH_BUILD

THÀNH LẬP

public static final IInvocationContext.TimingEvent SETUP

Phương pháp công khai

giá trị của

public static IInvocationContext.TimingEvent valueOf (String name)

Thông số
name String

Lợi nhuận
IInvocationContext.TimingEvent

giá trị

public static final TimingEvent[] values ()

Lợi nhuận
TimingEvent[]