UsbResetRunConfigRecovery

public class UsbResetRunConfigRecovery
extends RunConfigDeviceRecovery

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.recovery.RunConfigDeviceRecovery
com.android.tradefed.device.recovery.UsbResetRunConfigRecovery


Cho phép kích hoạt lệnh reset USB của thiết bị

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

UsbResetRunConfigRecovery ()

Phương thức công khai

boolean shouldSkip ( IManagedTestDevice device)

Cơ hội bổ sung để bỏ qua quá trình khôi phục trên một thiết bị nhất định bằng cách thực hiện kiểm tra bổ sung.

nhà thầu công cộng

UsbResetRunConfigRecovery

public UsbResetRunConfigRecovery ()

Phương thức công khai

nênBỏ qua

public boolean shouldSkip (IManagedTestDevice device)

Cơ hội bổ sung để bỏ qua quá trình khôi phục trên một thiết bị nhất định bằng cách thực hiện kiểm tra bổ sung.

Thông số
device IManagedTestDevice : Thiết IManagedTestDevice được xem xét để khôi phục.

trả lại
boolean Đúng nếu bỏ qua phục hồi.