JavaCodeCoverageCollector

public final class JavaCodeCoverageCollector
extends BaseDeviceMetricCollector implements IConfigurationReceiver

java.lang.object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.JavaCodeCoverageCollector


BaseDeviceMetricCollector که اندازه گیری های پوشش جاوا را از دستگاه خارج می کند و آنها را به عنوان مصنوعات آزمایشی ثبت می کند.

خلاصه

زمینه های

public static final String COMPRESS_COVERAGE_FILES

public static final String COVERAGE_DIRECTORY

public static final String COVERAGE_MEASUREMENT_KEY

public static final String FIND_COVERAGE_FILES

public static final String MERGE_COVERAGE_MEASUREMENTS_TEST_NAME

سازندگان عمومی

JavaCodeCoverageCollector ()

روش های عمومی

ITestInvocationListener init ( IInvocationContext context, ITestInvocationListener listener)

راه‌اندازی جمع‌آورنده با شرایط فعلی و مکان ارسال نتایج.

void onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, runMetrics) onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, runMetrics)

هنگامی که یک اجرای آزمایشی به پایان می رسد، تماس بگیرید.

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

IConfiguration در حال استفاده را تزریق می کند.

void setCoverageFlusher ( JavaCodeCoverageFlusher flusher)
void setMergeMeasurements (boolean merge)

زمینه های

COMPRESS_COVERAGE_FILES

public static final String COMPRESS_COVERAGE_FILES

COVERAGE_DIRECTORY

public static final String COVERAGE_DIRECTORY

COVERAGE_MEASUREMENT_KEY

public static final String COVERAGE_MEASUREMENT_KEY

FIND_COVERAGE_FILES

public static final String FIND_COVERAGE_FILES

MERGE_COVERAGE_MEASUREMENTS_TEST_NAME

public static final String MERGE_COVERAGE_MEASUREMENTS_TEST_NAME

سازندگان عمومی

JavaCodeCoverageCollector

public JavaCodeCoverageCollector ()

روش های عمومی

init

public ITestInvocationListener init (IInvocationContext context, 
        ITestInvocationListener listener)

راه‌اندازی جمع‌آورنده با شرایط فعلی و مکان ارسال نتایج. در هر نمونه فقط یک بار فراخوانی می شود و انتظار می رود که گردآورنده زمینه و شنونده داخلی خود را به روز کند. Init هرگز در طول اجرای آزمایشی همیشه قبل از آن فراخوانی نمی شود.

نادیده نگیرید مگر اینکه بدانید در حال انجام چه کاری هستید.

مولفه های
context IInvocationContext : IInvocationContext برای فراخوانی در حال انجام.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener که در آن نتایج را قرار دهید.

برمی گرداند
ITestInvocationListener شنونده جدید شنونده اصلی را می پیچد.

پرتاب می کند
DeviceNotAvailableException

درTestRunEnd

public void onTestRunEnd (DeviceMetricData runData, 
         runMetrics)

هنگامی که یک اجرای آزمایشی به پایان می رسد، تماس بگیرید. این باید زمان پاکسازی باشد.

مولفه های
runData DeviceMetricData : DeviceMetricData که داده ها را برای اجرا نگه می دارد. همان شیء در BaseDeviceMetricCollector.onTestRunStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) خواهد بود.

runMetrics : نقشه فعلی معیارها به ERROR(/#testRunEnded(long,Map)) شد.

پرتاب می کند
DeviceNotAvailableException

پیکربندی set

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

IConfiguration در حال استفاده را تزریق می کند.

مولفه های
configuration IConfiguration

setCoverageFlusher

public void setCoverageFlusher (JavaCodeCoverageFlusher flusher)

مولفه های
flusher JavaCodeCoverageFlusher

setMergeMeasurements

public void setMergeMeasurements (boolean merge)

مولفه های
merge boolean