Người sưu tầmTrợ giúp

public class CollectorHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.CollectorHelper


Trình trợ giúp để thực hiện một số thao tác IMetricCollector cần thiết ở một số nơi.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

CollectorHelper ()

Phương thức công khai

static cloneCollectors ( originalCollectors) cloneCollectors ( originalCollectors)

Trình trợ giúp sao chép IMetricCollector s để mỗi IRemoteTest nhận được một phiên bản khác, đồng thời tránh các sự cố về trạng thái bên trong và nhiều lần khởi tạo.

nhà thầu công cộng

Người sưu tầmTrợ giúp

public CollectorHelper ()

Phương thức công khai

người sưu tầm bản sao

public static  cloneCollectors ( originalCollectors)

Trình trợ giúp sao chép IMetricCollector s để mỗi IRemoteTest nhận được một phiên bản khác, đồng thời tránh các sự cố về trạng thái bên trong và nhiều lần khởi tạo.

Thông số
originalCollectors : danh sách các nhà sưu tập ban đầu sẽ được nhân bản.

trả lại
Danh sách nhân bản IMetricCollector .