Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

BugreportzOnFailureCollector

public class BugreportzOnFailureCollector
extends BaseDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.BugreportzOnFailureCollector


Thu thập báo cáo lỗi khi một trường hợp thử nghiệm không thành công.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

BugreportzOnFailureCollector ()

Phương thức công khai

void onTestRunFailed ( DeviceMetricData testData, FailureDescription failure)

Gọi lại cho các sự kiện testRunFailed

nhà thầu công cộng

BugreportzOnFailureCollector

public BugreportzOnFailureCollector ()

Phương thức công khai

onTestRunThất bại

public void onTestRunFailed (DeviceMetricData testData, 
                FailureDescription failure)

Gọi lại cho các sự kiện testRunFailed