Trừu TượngKết Nối

public abstract class AbstractConnection
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.connection.AbstractConnection


Biểu diễn kết nối trừu tượng.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

AbstractConnection ()

Phương thức công khai

void initializeConnection ()

Khởi tạo kết nối của thiết bị.

void notifyAdbRebootCalled ()

Thông báo khi doAdbReboot được gọi.

void reconnect (String serial)

Kết nối lại kết nối với thiết bị.

void reconnectForRecovery (String serial)

Kết nối lại kết nối với thiết bị để thực hiện quy trình khôi phục.

void tearDownConnection ()

Dọn dẹp kết nối.

nhà thầu công cộng

Trừu TượngKết Nối

public AbstractConnection ()

Phương thức công khai

khởi tạoKết nối

public void initializeConnection ()

Khởi tạo kết nối của thiết bị.

ném
com.android.tradefed.targetprep.TargetSetupError
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

thông báoAdbRebootCalled

public void notifyAdbRebootCalled ()

Thông báo khi doAdbReboot được gọi.

kết nối lại

public void reconnect (String serial)

Kết nối lại kết nối với thiết bị.

Thông số
serial String : Số sê-ri của thiết bị.

ném
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException

kết nối lạiForRecovery

public void reconnectForRecovery (String serial)

Kết nối lại kết nối với thiết bị để thực hiện quy trình khôi phục.

Thông số
serial String : Số sê-ri của thiết bị.

ném
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException

giọt nước mắtKết nối

public void tearDownConnection ()

Dọn dẹp kết nối.