IBatteryInfo.BatteryState

public static final enum IBatteryInfo.BatteryState
extends Enum< IBatteryInfo.BatteryState >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.device.battery.IBatteryInfo.BatteryState >
com.android.tradefed.device.battery.IBatteryInfo.BatteryState


Mô tả trạng thái sạc pin hiện tại.

Bản tóm tắt

Giá trị liệt kê

IBatteryInfo.BatteryState CHARGING

IBatteryInfo.BatteryState INFEASIBLE

IBatteryInfo.BatteryState NOT_CHARGING

IBatteryInfo.BatteryState UNDEFINED

Phương pháp công khai

static IBatteryInfo.BatteryState valueOf (String name)
static final BatteryState[] values ()

Giá trị liệt kê

SẠC

public static final IBatteryInfo.BatteryState CHARGING

KHÔNG THỂ

public static final IBatteryInfo.BatteryState INFEASIBLE

KHÔNG SẠC

public static final IBatteryInfo.BatteryState NOT_CHARGING

KHÔNG XÁC ĐỊNH

public static final IBatteryInfo.BatteryState UNDEFINED

Phương pháp công khai

giá trị của

public static IBatteryInfo.BatteryState valueOf (String name)

Thông số
name String

Trả lại
IBatteryInfo.BatteryState

giá trị

public static final BatteryState[] values ()

Trả lại
BatteryState[]