Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

IBatteryInfo.BatteryState

public static final enum IBatteryInfo.BatteryState
extends Enum<IBatteryInfo.BatteryState>

java.lang.Object
   ↳ java.lang.Enum<com.android.tradefed.device.battery.IBatteryInfo.BatteryState>
     ↳ com.android.tradefed.device.battery.IBatteryInfo.BatteryState


Describes the current battery charging state.

Summary

Enum values

IBatteryInfo.BatteryState  CHARGING

 

IBatteryInfo.BatteryState  INFEASIBLE

 

IBatteryInfo.BatteryState  NOT_CHARGING

 

IBatteryInfo.BatteryState  UNDEFINED

 

Public methods

static IBatteryInfo.BatteryState valueOf(String name)
static final BatteryState[] values()

Enum values

CHARGING

public static final IBatteryInfo.BatteryState CHARGING

INFEASIBLE

public static final IBatteryInfo.BatteryState INFEASIBLE

NOT_CHARGING

public static final IBatteryInfo.BatteryState NOT_CHARGING

UNDEFINED

public static final IBatteryInfo.BatteryState UNDEFINED

Public methods

valueOf

public static IBatteryInfo.BatteryState valueOf (String name)

Parameters
name String

Returns
IBatteryInfo.BatteryState

values

public static final BatteryState[] values ()

Returns
BatteryState[]