NativeDevice.AdbAction

protected class NativeDevice.AdbAction
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.NativeDevice.AdbAction


ERROR(DeviceAction/com.android.tradefed.device.NativeDevice.DeviceAction DeviceAction) khi chạy lệnh 'adb ....' của OS.

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

boolean run ()

Phương thức công khai

chạy

public boolean run ()

trả lại
boolean

ném
TimeoutException