Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

NativeDevice.AdbAction

protected class NativeDevice.AdbAction
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.NativeDevice.AdbAction


Một DeviceAction để chạy lệnh OS 'adb ....'.

Tóm lược

Phương pháp công khai

boolean run ()

Phương pháp công khai

chạy

public boolean run ()

Lợi nhuận
boolean

Ném
TimeoutException