Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

ITestDevice.MountPointInfo

public static class ITestDevice.MountPointInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.ITestDevice.MountPointInfo


Một lớp cấu trúc đơn giản để lưu trữ thông tin về một điểm gắn kết

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public String filesystem

public String mountpoint

public options

public String type

nhà thầu công cộng

MountPointInfo ()

xây dựng đơn giản

MountPointInfo (String filesystem, String mountpoint, String type, options) MountPointInfo (String filesystem, String mountpoint, String type, options)

Trình xây dựng tiện lợi để đặt tất cả các thành viên

Phương thức công khai

static splitMountOptions (String options)
String toString ()

Lĩnh vực

hệ thống tập tin

public String filesystem

điểm gắn kết

public String mountpoint

tùy chọn

public options

kiểu

public String type

nhà thầu công cộng

MountPointInfo

public MountPointInfo ()

xây dựng đơn giản

MountPointInfo

public MountPointInfo (String filesystem, 
        String mountpoint, 
        String type, 
         options)

Trình xây dựng tiện lợi để đặt tất cả các thành viên

Thông số
filesystem String

mountpoint String

type String

options

Phương thức công khai

splitMountOptions

public static splitMountOptions (String options)

Thông số
options String

trả lại

toString

public String toString ()

trả lại
String