ITestDevice.ApexInfo

public static class ITestDevice.ApexInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.ITestDevice.ApexInfo


Một lớp cấu trúc đơn giản để lưu trữ thông tin về một APEX duy nhất

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public final String name

public final String sourceDir

public final long versionCode

nhà thầu công cộng

ApexInfo (String name, long versionCode, String sourceDir)
ApexInfo (String name, long versionCode)

Phương thức công khai

boolean equals (Object other)
int hashCode ()
String toString ()

Lĩnh vực

tên

public final String name

nguồnDir

public final String sourceDir

phiên bảnMã

public final long versionCode

nhà thầu công cộng

ApexInfo

public ApexInfo (String name, 
        long versionCode, 
        String sourceDir)

Thông số
name String

versionCode long

sourceDir String

ApexInfo

public ApexInfo (String name, 
        long versionCode)

Thông số
name String

versionCode long

Phương thức công khai

bằng

public boolean equals (Object other)

Thông số
other Object

trả lại
boolean

Mã Băm

public int hashCode ()

trả lại
int

toString

public String toString ()

trả lại
String