IDeviceManager.IFastbootListener

public static interface IDeviceManager.IFastbootListener

com.android.tradefed.device.IDeviceManager.IFastbootListener


Một bộ lắng nghe để thay đổi trạng thái fastboot.

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

abstract void stateUpdated ()

Gọi lại khi trạng thái fastboot đã được cập nhật cho tất cả các thiết bị.

Phương thức công khai

trạng tháiĐã cập nhật

public abstract void stateUpdated ()

Gọi lại khi trạng thái fastboot đã được cập nhật cho tất cả các thiết bị.