Trình trợ giúp Fastboot

public class FastbootHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.FastbootHelper


Một lớp trợ giúp cho các hoạt động fastboot.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

FastbootHelper ( IRunUtil runUtil, String fastbootPath)

Người xây dựng.

Phương thức công khai

String executeCommand (String serial, String command)

Thực thi lệnh fastboot trên thiết bị và trả về kết quả.

getBootloaderAndFastbootdDevices ()

Trả về bản đồ các sê-ri thiết bị và liệu chúng có ở chế độ fastbootd hay không.

getBootloaderAndFastbootdTcpDevices ( serials) getBootloaderAndFastbootdTcpDevices ( serials)

Trả về bản đồ các sê-ri thiết bị và liệu chúng có ở chế độ fastbootd hay không.

getDevices ()

Trả về một tập hợp các sê-ri thiết bị ở chế độ fastboot hoặc một tập hợp trống nếu không có thiết bị fastboot nào.

boolean isFastbootAvailable ()

Xác định xem fastboot có sẵn để sử dụng không.

boolean isFastbootd (String serial)

Trả về việc thiết bị có ở Fastbootd thay vì Bootloader hay không.

nhà thầu công cộng

Trình trợ giúp Fastboot

public FastbootHelper (IRunUtil runUtil, 
        String fastbootPath)

Người xây dựng.

Thông số
runUtil IRunUtil : một IRunUtil .

fastbootPath String

Phương thức công khai

thực thiCommand

public String executeCommand (String serial, 
        String command)

Thực thi lệnh fastboot trên thiết bị và trả về kết quả.

Thông số
serial String : sê-ri thiết bị.

command String : một lệnh fastboot để chạy.

trả lại
String đầu ra của lệnh fastboot. null nếu lệnh không thành công.

getBootloaderAndFastbootdDevices

public getBootloaderAndFastbootdDevices ()

Trả về bản đồ các sê-ri thiết bị và liệu chúng có ở chế độ fastbootd hay không.

trả lại
Bản đồ nối tiếp trong bootloader hoặc fastbootd, boolean là đúng nếu trong fastbootd

getBootloaderAndFastbootdTcpDevices

public getBootloaderAndFastbootdTcpDevices ( serials)

Trả về bản đồ các sê-ri thiết bị và liệu chúng có ở chế độ fastbootd hay không.

Thông số
serials : bản đồ số sê-ri thiết bị và số sê-ri chế độ fastboot.

trả lại
Bản đồ nối tiếp trong bootloader hoặc fastbootd, boolean là đúng nếu trong fastbootd

getDevices

public getDevices ()

Trả về một tập hợp các sê-ri thiết bị ở chế độ fastboot hoặc một tập hợp trống nếu không có thiết bị fastboot nào.

trả lại
một tập hợp các sê-ri thiết bị.

isFastboot có sẵn

public boolean isFastbootAvailable ()

Xác định xem fastboot có sẵn để sử dụng không.

trả lại
boolean

isFastbootd

public boolean isFastbootd (String serial)

Trả về việc thiết bị có ở Fastbootd thay vì Bootloader hay không.

Thông số
serial String

trả lại
boolean