thuộc tính thiết bị

public class DeviceProperties
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.DeviceProperties


Định nghĩa hằng số phổ biến cho tên thuộc tính phía thiết bị

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String BOARD

tên thuộc tính cho bo mạch thiết bị

public static final String BOOT_REASON_HISTORY

tên thuộc tính cho lịch sử lý do khởi động thiết bị

public static final String BRAND

tên thuộc tính cho thương hiệu thiết bị

public static final String BUILD_ALIAS

tên thuộc tính cho bí danh của tên bản dựng

public static final String BUILD_CODENAME

tên thuộc tính cho tên mã bản dựng của thiết bị.

public static final String BUILD_FLAVOR

tên thuộc tính cho hương vị của bản dựng thiết bị

public static final String BUILD_HEADLESS

tên thuộc tính cho biết thiết bị có đầu hay không

public static final String BUILD_ID

tên thuộc tính cho id bản dựng của thiết bị

public static final String BUILD_TAGS

tên thuộc tính cho các thẻ xây dựng của thiết bị

public static final String BUILD_TYPE

tên thuộc tính cho loại bản dựng

public static final String FIRST_API_LEVEL

tên thuộc tính cho phiên bản SDK ban đầu được vận chuyển trên thiết bị.

public static final String HARDWARE

tên thuộc tính cho phần cứng thiết bị

public static final String HARDWARE_REVISION

tên thuộc tính cho bản sửa đổi phần cứng.

public static final String PRODUCT

tên thuộc tính cho tên sản phẩm thiết bị

public static final String RELEASE_VERSION

tên thuộc tính cho phiên bản phát hành thiết bị, ví dụ: phiên bản 9 cho Android Pie

public static final String SDK_VERSION

tên tài sản để cho biết phiên bản SDK

public static final String VARIANT

tên proprty để chỉ biến thể của thiết bị (ví dụ: flo vs dev)

public static final String VARIANT_LEGACY_LESS_EQUAL_O

Tên thuộc tính kế thừa để biểu thị biến thể của thiết bị (ví dụ: flo vs dev)

public static final String VARIANT_LEGACY_O_MR1

Tên thuộc tính O-MR1 kế thừa để biểu thị biến thể của thiết bị (ví dụ: flo vs dev)

nhà thầu công cộng

DeviceProperties ()

Lĩnh vực

BẢNG

public static final String BOARD

tên thuộc tính cho bo mạch thiết bị

BOOT_REASON_HISTORY

public static final String BOOT_REASON_HISTORY

tên thuộc tính cho lịch sử lý do khởi động thiết bị

THƯƠNG HIỆU

public static final String BRAND

tên thuộc tính cho thương hiệu thiết bị

BUILD_ALIAS

public static final String BUILD_ALIAS

tên thuộc tính cho bí danh của tên bản dựng

BUILD_CODENAME

public static final String BUILD_CODENAME

tên thuộc tính cho tên mã bản dựng của thiết bị. Ví dụ: Q

BUILD_FLAVOR

public static final String BUILD_FLAVOR

tên thuộc tính cho hương vị của bản dựng thiết bị

BUILD_HEADLESS

public static final String BUILD_HEADLESS

tên thuộc tính cho biết thiết bị có đầu hay không

BUILD_ID

public static final String BUILD_ID

tên thuộc tính cho id bản dựng của thiết bị

BUILD_TAGS

public static final String BUILD_TAGS

tên thuộc tính cho các thẻ xây dựng của thiết bị

BUILD_TYPE

public static final String BUILD_TYPE

tên thuộc tính cho loại bản dựng

FIRST_API_LEVEL

public static final String FIRST_API_LEVEL

tên thuộc tính cho phiên bản SDK ban đầu được vận chuyển trên thiết bị.

PHẦN CỨNG

public static final String HARDWARE

tên thuộc tính cho phần cứng thiết bị

HARDWARE_REVISION

public static final String HARDWARE_REVISION

tên thuộc tính cho bản sửa đổi phần cứng.

SẢN PHẨM

public static final String PRODUCT

tên thuộc tính cho tên sản phẩm thiết bị

PHIÊN BẢN PHÁT HÀNH

public static final String RELEASE_VERSION

tên thuộc tính cho phiên bản phát hành thiết bị, ví dụ: phiên bản 9 cho Android Pie

SDK_VERSION

public static final String SDK_VERSION

tên tài sản để cho biết phiên bản SDK

KHÁC NHAU

public static final String VARIANT

tên proprty để chỉ biến thể của thiết bị (ví dụ: flo vs dev)

VARIANT_LEGACY_LESS_EQUAL_O

public static final String VARIANT_LEGACY_LESS_EQUAL_O

Tên thuộc tính kế thừa để biểu thị biến thể của thiết bị (ví dụ: flo vs dev)

VARIANT_LEGACY_O_MR1

public static final String VARIANT_LEGACY_O_MR1

Tên thuộc tính O-MR1 kế thừa để biểu thị biến thể của thiết bị (ví dụ: flo vs dev)

nhà thầu công cộng

thuộc tính thiết bị

public DeviceProperties ()