Thiết bịMonitorMultiplexer

public class DeviceMonitorMultiplexer
extends Object implements IDeviceMonitor

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.DeviceMonitorMultiplexer


Một lớp proxy để truyền các yêu cầu tới nhiều IDeviceMonitor s.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

DeviceMonitorMultiplexer ()

Phương thức công khai

void addMonitor ( IDeviceMonitor globalDeviceMonitor)
void addMonitors ( globalDeviceMonitors) addMonitors ( globalDeviceMonitors)
void notifyDeviceStateChange (String serial, DeviceAllocationState oldState, DeviceAllocationState newState)

Báo hiệu cho IDeviceMonitor rằng trạng thái thiết bị đã bị thay đổi.

void removeMonitor ( IDeviceMonitor mon)
void run ()

Một phương thức sẽ được gọi sau khi tất cả các trường @Option của Màn hình đã được đặt.

void setDeviceLister ( IDeviceMonitor.DeviceLister lister)

Cho phép thiết lập DeviceLister .

void stop ()

Một phương thức sẽ được gọi khi cần dừng Màn hình.

nhà thầu công cộng

Thiết bịMonitorMultiplexer

public DeviceMonitorMultiplexer ()

Phương thức công khai

thêmMonitor

public void addMonitor (IDeviceMonitor globalDeviceMonitor)

Thông số
globalDeviceMonitor IDeviceMonitor

thêmMonitors

public void addMonitors ( globalDeviceMonitors)

Thông số
globalDeviceMonitors

thông báoDeviceStateChange

public void notifyDeviceStateChange (String serial, 
        DeviceAllocationState oldState, 
        DeviceAllocationState newState)

Báo hiệu cho IDeviceMonitor rằng trạng thái thiết bị đã bị thay đổi. Việc triển khai màn hình nên giới hạn số lượng xử lý và tương tác IDeviceManager/DeviceLister mà chúng thực hiện trong phương pháp này.

Thông số
serial String

oldState DeviceAllocationState

newState DeviceAllocationState

loại bỏMonitor

public void removeMonitor (IDeviceMonitor mon)

Thông số
mon IDeviceMonitor

chạy

public void run ()

Một phương thức sẽ được gọi sau khi tất cả các trường @Option của Màn hình đã được đặt.

setDeviceLister

public void setDeviceLister (IDeviceMonitor.DeviceLister lister)

Cho phép thiết lập DeviceLister . Sau khi cố gắng đặt Lister thành công, việc triển khai có thể hủy bỏ tất cả các lần thử tiếp theo.

Thông số
lister IDeviceMonitor.DeviceLister

dừng lại

public void stop ()

Một phương thức sẽ được gọi khi cần dừng Màn hình.