DeviceManager.FastbootDevice

public static class DeviceManager.FastbootDevice
extends StubDevice

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.StubDevice
com.android.tradefed.device.DeviceManager.FastbootDevice


Đại diện của một thiết bị trong chế độ Fastboot.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

FastbootDevice (String serial)

Phương thức công khai

boolean isFastbootD ()
void setFastbootd (boolean isFastbootd)

nhà thầu công cộng

Thiết bị khởi động nhanh

public FastbootDevice (String serial)

Thông số
serial String

Phương thức công khai

isFastbootD

public boolean isFastbootD ()

trả lại
boolean

setFastbootd

public void setFastbootd (boolean isFastbootd)

Thông số
isFastbootd boolean