PinNhiệt Độ

public class BatteryTemperature
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.BatteryTemperature


Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

BatteryTemperature ()

Phương thức công khai

Integer getBatteryTemperature (IDevice device)

Nhận nhiệt độ pin của thiết bị, tính bằng độ C.

nhà thầu công cộng

PinNhiệt Độ

public BatteryTemperature ()

Phương thức công khai

lấyPinNhiệt độ

public Integer getBatteryTemperature (IDevice device)

Nhận nhiệt độ pin của thiết bị, tính bằng độ C.

TODO: Triển khai dưới dạng ddmlib IDevice#getBatteryTemperature()

Thông số
device IDevice

trả lại
Integer Nhiệt độ của thiết bị, tính bằng độ C. Nếu không có, giá trị trả về là 0.