Kiểm tra phụ thuộcResolver

public class TestDependencyResolver
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.dependency.TestDependencyResolver


Người trợ giúp để giải quyết các phụ thuộc nếu cần.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

TestDependencyResolver ()

Phương thức công khai

static File resolveDependencyFromContext (File dependency, IBuildInfo build, IInvocationContext context)

Giải quyết một phụ thuộc duy nhất dựa trên một số ngữ cảnh.

nhà thầu công cộng

Kiểm tra phụ thuộcResolver

public TestDependencyResolver ()

Phương thức công khai

giải quyết sự phụ thuộcFromContext

public static File resolveDependencyFromContext (File dependency, 
        IBuildInfo build, 
        IInvocationContext context)

Giải quyết một phụ thuộc duy nhất dựa trên một số ngữ cảnh.

Thông số
dependency File : Sự phụ thuộc cần được giải quyết.

build IBuildInfo : Thông tin bản dựng hiện tại đang được tạo.

context IInvocationContext : Bối cảnh gọi.

trả lại
File Phần phụ thuộc đã giải quyết hoặc null nếu chưa được giải quyết.

ném
com.android.tradefed.build.BuildRetrievalError
BuildRetrievalError