YamlClassOptionsParser

public class YamlClassOptionsParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.yaml.YamlClassOptionsParser


Trình trợ giúp phân tích thông tin trình chạy thử nghiệm từ Cấu hình YAML Tradefed.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

YamlClassOptionsParser ( objList) YamlClassOptionsParser ( objList)

Phương thức công khai

getClassesAndOptions ()

nhà thầu công cộng

YamlClassOptionsParser

public YamlClassOptionsParser ( objList)

Thông số
objList

Phương thức công khai

getClassesAndOptions

public  getClassesAndOptions ()

trả lại