Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

YamlClassOptionsParser

public class YamlClassOptionsParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.yaml.YamlClassOptionsParser


Người trợ giúp phân tích cú pháp thông tin người chạy thử nghiệm từ Cấu hình YAML Tradefed.

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

YamlClassOptionsParser ( objList) YamlClassOptionsParser ( objList)

Phương pháp công khai

getClassesAndOptions ()

Các nhà xây dựng công cộng

YamlClassOptionsParser

public YamlClassOptionsParser ( objList)

Thông số
objList

Phương pháp công khai

getClassesAndOptions

public  getClassesAndOptions ()

Lợi nhuận