OpenObjectLoader

public class OpenObjectLoader
extends Object implements IDefaultObjectLoader

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.yaml.OpenObjectLoader


Trình tải cho các đối tượng mặc định có sẵn trong AOSP.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

OpenObjectLoader ()

Phương thức công khai

void addDefaultObjects ( IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration loadConfiguration)

Cho phép thêm bất kỳ đối tượng mặc định nào nếu cần.

nhà thầu công cộng

OpenObjectLoader

public OpenObjectLoader ()

Phương thức công khai

thêm đối tượng mặc định

public void addDefaultObjects (IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration loadConfiguration)

Cho phép thêm bất kỳ đối tượng mặc định nào nếu cần.

Thông số
loadConfiguration IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration