HttpsRemoteFileResolver

public class HttpsRemoteFileResolver
extends HttpRemoteFileResolver

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.remote.HttpRemoteFileResolver
com.android.tradefed.config.remote.HttpsRemoteFileResolver


Triển khai IRemoteFileResolver cho phép tải xuống tệp từ xa qua https

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String PROTOCOL_HTTPS

nhà thầu công cộng

HttpsRemoteFileResolver ()

Phương thức công khai

String getSupportedProtocol ()

Trả về giao thức liên kết được hỗ trợ để tải xuống.

Lĩnh vực

PROTOCOL_HTTPS

public static final String PROTOCOL_HTTPS

nhà thầu công cộng

HttpsRemoteFileResolver

public HttpsRemoteFileResolver ()

Phương thức công khai

getSupportedProtocol

public String getSupportedProtocol ()

Trả về giao thức liên kết được hỗ trợ để tải xuống.

trả lại
String