Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

ExtendedFile

public class ExtendedFile
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.remote.ExtendedFile


Phần mở rộng của tệp tiêu chuẩn để mang siêu dữ liệu liên quan đến bản dựng.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

ExtendedFile (File file, String buildId, String buildTarget)
ExtendedFile (File file, String buildId, String buildTarget, String branch)

Phương pháp công khai

String getBranch ()

Trả về siêu dữ liệu nhánh.

String getBuildId ()

Trả về siêu dữ liệu buildid.

String getBuildTarget ()

Trả về siêu dữ liệu đích.

Các nhà xây dựng công cộng

ExtendedFile

public ExtendedFile (File file, 
        String buildId, 
        String buildTarget)

Thông số
file File

buildId String

buildTarget String

ExtendedFile

public ExtendedFile (File file, 
        String buildId, 
        String buildTarget, 
        String branch)

Thông số
file File

buildId String

buildTarget String

branch String

Phương pháp công khai

getBranch

public String getBranch ()

Trả về siêu dữ liệu nhánh.

Lợi nhuận
String

getBuildId

public String getBuildId ()

Trả về siêu dữ liệu buildid.

Lợi nhuận
String

getBuildTarget

public String getBuildTarget ()

Trả về siêu dữ liệu đích.

Lợi nhuận
String