Tệp mở rộng

public class ExtendedFile
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.remote.ExtendedFile


Một phần mở rộng của tệp tiêu chuẩn để mang siêu dữ liệu liên quan đến bản dựng.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

ExtendedFile (File file, String buildId, String buildTarget)
ExtendedFile (File file, String buildId, String buildTarget, String branch)

Phương thức công khai

String getBranch ()

Trả về siêu dữ liệu nhánh.

String getBuildId ()

Trả về siêu dữ liệu buildid.

String getBuildTarget ()

Trả về siêu dữ liệu đích.

nhà thầu công cộng

Tệp mở rộng

public ExtendedFile (File file, 
        String buildId, 
        String buildTarget)

Thông số
file File

buildId String

buildTarget String

Tệp mở rộng

public ExtendedFile (File file, 
        String buildId, 
        String buildTarget, 
        String branch)

Thông số
file File

buildId String

buildTarget String

branch String

Phương thức công khai

getBranch

public String getBranch ()

Trả về siêu dữ liệu nhánh.

trả lại
String

getBuildId

public String getBuildId ()

Trả về siêu dữ liệu buildid.

trả lại
String

getBuildTarget

public String getBuildTarget ()

Trả về siêu dữ liệu đích.

trả lại
String