Trình tải tùy chọn

public class OptionFetcher
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.filter.OptionFetcher


Trình trợ giúp để nhận các tùy chọn kiểm tra từ quy trình gốc.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

OptionFetcher ()

Phương thức công khai

void close ()
void fetchParentOptions ( IConfiguration config)

Điền vào một số tùy chọn từ phần tử con nếu đó là một quy trình con bằng cách khớp các giá trị gốc.

nhà thầu công cộng

Trình tải tùy chọn

public OptionFetcher ()

Phương thức công khai

đóng

public void close ()

tìm nạpParentOptions

public void fetchParentOptions (IConfiguration config)

Điền vào một số tùy chọn từ phần tử con nếu đó là một quy trình con bằng cách khớp các giá trị gốc.

Thông số
config IConfiguration