GetPreviousPassedHelper

public class GetPreviousPassedHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.filter.GetPreviousPassedHelper


Người trợ giúp để có được các bộ lọc thử nghiệm đã vượt qua trước đó.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

GetPreviousPassedHelper ()

Phương thức công khai

getPreviousPassedFilters ( IConfiguration config)

Tìm nạp các bài kiểm tra đã vượt qua trước đó nếu áp dụng từ lần thử trước.

nhà thầu công cộng

GetPreviousPassedHelper

public GetPreviousPassedHelper ()

Phương thức công khai

getPreviousPassedFilters

public  getPreviousPassedFilters (IConfiguration config)

Tìm nạp các bài kiểm tra đã vượt qua trước đó nếu áp dụng từ lần thử trước.

Thông số
config IConfiguration : Cấu hình để áp dụng bộ lọc cho

trả lại
Danh sách các bài kiểm tra đã vượt qua trước đó.