Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

RetryConfigurationFactory

public class RetryConfigurationFactory
extends ConfigurationFactory

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.ConfigurationFactory
com.android.tradefed.config.RetryConfigurationFactory


Nhà máy xử lý việc thử lại một lệnh.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

RetryConfigurationFactory ()

Phương pháp công khai

IConfiguration createRetryConfiguration ( IConfiguration retryConfig)

Tạo cấu hình thử lại từ trình chạy thử lại.

static RetryConfigurationFactory getInstance ()

Nhận cá thể singleton IConfigurationFactory .

Các nhà xây dựng công cộng

RetryConfigurationFactory

public RetryConfigurationFactory ()

Phương pháp công khai

createRetryConfiguration

public IConfiguration createRetryConfiguration (IConfiguration retryConfig)

Tạo cấu hình thử lại từ trình chạy thử lại.

Thông số
retryConfig IConfiguration

Lợi nhuận
IConfiguration

Ném
ConfigurationException

getInstance

public static RetryConfigurationFactory getInstance ()

Nhận cá thể singleton IConfigurationFactory .

Lợi nhuận
RetryConfigurationFactory