Thử lạiConfigurationFactory

public class RetryConfigurationFactory
extends ConfigurationFactory

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.ConfigurationFactory
com.android.tradefed.config.RetryConfigurationFactory


Nhà máy xử lý thử lại một lệnh.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

RetryConfigurationFactory ()

Phương thức công khai

IConfiguration createRetryConfiguration ( IConfiguration retryConfig)

Tạo cấu hình thử lại từ trình chạy thử lại.

static RetryConfigurationFactory getInstance ()

Lấy phiên bản IConfigurationFactory đơn lẻ.

nhà thầu công cộng

Thử lạiConfigurationFactory

public RetryConfigurationFactory ()

Phương thức công khai

tạoRetryConfiguration

public IConfiguration createRetryConfiguration (IConfiguration retryConfig)

Tạo cấu hình thử lại từ trình chạy thử lại.

Thông số
retryConfig IConfiguration

trả lại
IConfiguration

ném
ConfigurationException

getInstance

public static RetryConfigurationFactory getInstance ()

Lấy phiên bản IConfigurationFactory đơn lẻ.

trả lại
RetryConfigurationFactory