FatalHostLỗi

public class FatalHostError
extends HarnessRuntimeException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessRuntimeException
com.android.tradefed.command.FatalHostError


Một ngoại lệ cho biết đã xảy ra lỗi nghiêm trọng không thể khôi phục trên máy chủ đang chạy TradeFederation và phiên bản TradeFederation sẽ bị tắt.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

FatalHostError (String msg, Throwable cause, ErrorIdentifier errorId)

Tạo FatalHostError .

FatalHostError (String msg, Throwable cause)

Tạo FatalHostError .

FatalHostError (String msg, ErrorIdentifier errorId)

Tạo FatalHostError .

FatalHostError (String msg)

Tạo FatalHostError .

Nhà thầu xây dựng công cộng

FatalHostLỗi

public FatalHostError (String msg, 
        Throwable cause, 
        ErrorIdentifier errorId)

Tạo FatalHostError .

Thông số
msg String : thông báo chi tiết

cause Throwable : nguyên nhân ban đầu gây ra lỗi nghiêm trọng của máy chủ.

errorId ErrorIdentifier : mã định danh lỗi liên quan

FatalHostLỗi

public FatalHostError (String msg, 
        Throwable cause)

Tạo FatalHostError .

Thông số
msg String : thông báo chi tiết

cause Throwable : nguyên nhân ban đầu gây ra lỗi nghiêm trọng của máy chủ.

FatalHostLỗi

public FatalHostError (String msg, 
        ErrorIdentifier errorId)

Tạo FatalHostError .

Thông số
msg String : thông báo chi tiết

errorId ErrorIdentifier : mã định danh lỗi liên quan

FatalHostLỗi

public FatalHostError (String msg)

Tạo FatalHostError .

Thông số
msg String : thông báo chi tiết