CommandFileParser

public class CommandFileParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.command.CommandFileParser


Trình phân tích cú pháp cho tệp chứa tập hợp các dòng lệnh.

Cú pháp của tệp đã cho phải là một loạt các dòng. Mỗi dòng là một lệnh; nghĩa là, một cấu hình cộng với các tùy chọn của nó:

   [options] config-name
   [options] config-name2
   ...
 

Bản tóm tắt

các lớp lồng nhau

class CommandFileParser.CommandLine

nhà thầu công cộng

CommandFileParser ()

Phương thức công khai

getIncludedFiles ()

Trả về các tệp lệnh được bao gồm bởi tệp lệnh được phân tích cú pháp cuối cùng.

parseFile (File file)

Phân tích cú pháp các lệnh có trong file , thực hiện mở rộng macro khi cần thiết

nhà thầu công cộng

CommandFileParser

public CommandFileParser ()

Phương thức công khai

getIncludedFiles

public  getIncludedFiles ()

Trả về các tệp lệnh được bao gồm bởi tệp lệnh được phân tích cú pháp cuối cùng.

trả lại

phân tích tệp

public  parseFile (File file)

Phân tích cú pháp các lệnh có trong file , thực hiện mở rộng macro khi cần thiết

Thông số
file File : ERROR(/File) để phân tích cú pháp

trả lại
danh sách các lệnh được phân tích cú pháp

ném
nếu không đọc được tập tin
ConfigurationException nếu nội dung của tệp không thể được phân tích cú pháp