TradefedConfigObject

public class TradefedConfigObject
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.TradefedConfigObject


Một lớp để lập mô hình thông báo TradefedConfigObject của API TFC.

Thông báo TradefedConfigObject là một phần của thông báo TestEnvironment và được sử dụng để truyền thêm ITargetPreparer hoặc ITestInvocationListener để thêm vào cấu hình trình khởi chạy lệnh cụm.

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

static TradefedConfigObject fromJson (JSONObject json)
static fromJsonArray (JSONArray arr)
String getClassName ()
MultiMap <String, String> getOptionValues ()
TradefedConfigObject.Type getType ()

Phương thức công khai

từJson

public static TradefedConfigObject fromJson (JSONObject json)

Thông số
json JSONObject

trả lại
TradefedConfigObject

ném
JSONException

từJsonArray

public static  fromJsonArray (JSONArray arr)

Thông số
arr JSONArray

trả lại

ném
JSONException

getClassName

public String getClassName ()

trả lại
String

getOptionValues

public MultiMap<String, String> getOptionValues ()

trả lại
MultiMap <String, String>

getType

public TradefedConfigObject.Type getType ()

trả lại
TradefedConfigObject.Type