TestResourceDownloader

public class TestResourceDownloader
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.TestResourceDownloader


Một lớp để tải xuống các tệp tài nguyên thử nghiệm từ hệ thống tệp/GCS/HTTP.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

TestResourceDownloader ()

Phương thức công khai

void download (String urlString, File dest)

nhà thầu công cộng

TestResourceDownloader

public TestResourceDownloader ()

Phương thức công khai

Tải xuống

public void download (String urlString, 
                File dest)

Thông số
urlString String

dest File