Sub processConfigBuilder

public class SubprocessConfigBuilder
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.Sub processConfigBuilder


Xây dựng XML cấu hình TF trình bao bọc cho cấu hình TF hiện có.

XML trình bao bọc cho phép kích hoạt báo cáo quy trình con trên cấu hình TF hiện có.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

SubprocessConfigBuilder ()

Phương thức công khai

File build ()
static String createConfigName (String originalConfigName)

Việc xử lý ATS hiện tại để đặt tên cho cấu hình được đưa vào.

SubprocessConfigBuilder setClasspath (String classpath)
SubprocessConfigBuilder setOriginalConfig (String config)
SubprocessConfigBuilder setPort (String port)
SubprocessConfigBuilder setWorkingDir (File dir)

nhà thầu công cộng

Sub processConfigBuilder

public SubprocessConfigBuilder ()

Phương thức công khai

xây dựng

public File build ()

trả lại
File

tạoConfigName

public static String createConfigName (String originalConfigName)

Việc xử lý ATS hiện tại để đặt tên cho cấu hình được đưa vào. Phơi sáng để nó có thể được sử dụng để căn chỉnh mặt dây nịt thử nghiệm.

Thông số
originalConfigName String

trả lại
String

setClasspath

public SubprocessConfigBuilder setClasspath (String classpath)

Thông số
classpath String

trả lại
SubprocessConfigBuilder

setOriginalConfig

public SubprocessConfigBuilder setOriginalConfig (String config)

Thông số
config String

trả lại
SubprocessConfigBuilder

đặtPort

public SubprocessConfigBuilder setPort (String port)

Thông số
port String

trả lại
SubprocessConfigBuilder

setWorkingDir

public SubprocessConfigBuilder setWorkingDir (File dir)

Thông số
dir File

trả lại
SubprocessConfigBuilder