Yêu cầuStatus

public class InvocationStatus
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.InvocationStatus


Một lớp để lưu trữ trạng thái yêu cầu.

Điều này cũng bao gồm trạng thái của các nhóm thử nghiệm chạy trong lệnh gọi.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

InvocationStatus ()

Phương thức công khai

void addTestGroupStatus ( TestGroupStatus progress)
getTestGroupStatuses ()
JSONObject toJSON ()

nhà thầu công cộng

Yêu cầuStatus

public InvocationStatus ()

Phương thức công khai

addTestGroupStatus

public void addTestGroupStatus (TestGroupStatus progress)

Thông số
progress TestGroupStatus

getTestGroupStatus

public  getTestGroupStatuses ()

trả lại

toJSON

public JSONObject toJSON ()

trả lại
JSONObject

ném
JSONException