Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

ClusterLogSaver.FilePickingStrategy

public static final enum ClusterLogSaver.FilePickingStrategy
extends Enum< ClusterLogSaver.FilePickingStrategy >

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.cluster.ClusterLogSaver.FilePickingStrategy >
com.android.tradefed.cluster.ClusterLogSaver.FilePickingStrategy


Các chiến lược chọn tệp.

Tóm lược

Giá trị enum

ClusterLogSaver.FilePickingStrategy PICK_FIRST

ClusterLogSaver.FilePickingStrategy PICK_LAST

Phương pháp công khai

static ClusterLogSaver.FilePickingStrategy valueOf (String name)
static final FilePickingStrategy[] values ()

Giá trị enum

PICK_FIRST

public static final ClusterLogSaver.FilePickingStrategy PICK_FIRST

PICK_LAST

public static final ClusterLogSaver.FilePickingStrategy PICK_LAST

Phương pháp công khai

giá trị của

public static ClusterLogSaver.FilePickingStrategy valueOf (String name)

Thông số
name String

Lợi nhuận
ClusterLogSaver.FilePickingStrategy

giá trị

public static final FilePickingStrategy[] values ()

Lợi nhuận
FilePickingStrategy[]