Thông tin cụm xây dựng

public class ClusterBuildInfo
extends DeviceFolderBuildInfo

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.BuildInfo
com.android.tradefed.build.DeviceBuildInfo
com.android.tradefed.build.DeviceFolderBuildInfo
com.android.tradefed.cluster.ClusterBuildInfo


Lớp IBuildInfo dành cho các bản dựng được dẫn từ TFC.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

ClusterBuildInfo (File rootDir, String buildId, String buildName)

Nhà thầu xây dựng công cộng

Thông tin cụm xây dựng

public ClusterBuildInfo (File rootDir, 
        String buildId, 
        String buildName)

Thông số
rootDir File

buildId String

buildName String