Trình phân tích cú pháp tập tin đã sửa đổi

public class ModifiedFilesParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cache.ModifiedFilesParser


Lớp chịu trách nhiệm phân tích và trích xuất thông tin từ moded_files.json.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

ModifiedFilesParser (File modifiedFilesJson, boolean isDeviceImage)

Phương pháp công khai

boolean hasImageChanged ()
void parse ()

Nhà thầu xây dựng công cộng

Trình phân tích cú pháp tập tin đã sửa đổi

public ModifiedFilesParser (File modifiedFilesJson, 
                boolean isDeviceImage)

Thông số
modifiedFilesJson File

isDeviceImage boolean

Phương pháp công khai

hasImage đã thay đổi

public boolean hasImageChanged ()

Trả lại
boolean

phân tích cú pháp

public void parse ()

Ném
IOException
org.json.JSONException
JSONException