GCDownloaderTrợ giúp

public class GCSDownloaderHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.gcs.GCDownloaderHelper


Trình tải xuống cho bộ chứa GCS xử lý bộ nhớ đệm và giải quyết cấu hình chung.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

GCSDownloaderHelper ()

Phương thức công khai

File fetchTestResource (String gsPath)

Tìm nạp tài nguyên từ đường dẫn GS.

nhà thầu công cộng

GCDownloaderTrợ giúp

public GCSDownloaderHelper ()

Phương thức công khai

tìm nạpTestResource

public File fetchTestResource (String gsPath)

Tìm nạp tài nguyên từ đường dẫn GS.

Thông số
gsPath String : đường dẫn chứa tài nguyên. Ví dụ: gs://bucket/path/file

trả lại
File ERROR(/File) trỏ đến tài nguyên đã truy xuất.

ném
com.android.tradefed.build.BuildRetrievalError
BuildRetrievalError