Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

IBuildInfo.BuildInfoProperties

public static final enum IBuildInfo.BuildInfoProperties
extends Enum< IBuildInfo.BuildInfoProperties >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.build.IBuildInfo.BuildInfoProperties >
com.android.tradefed.build.IBuildInfo.BuildInfoProperties


Một số thuộc tính mà IBuildInfo có thể phải điều chỉnh một số cách xử lý của nó.

Bản tóm tắt

giá trị liệt kê

IBuildInfo.BuildInfoProperties DO_NOT_COPY_IMAGE_FILE

Nếu yêu cầu một bản sao của bản dựng, đừng sao chép tệp hình ảnh thiết bị.

IBuildInfo.BuildInfoProperties DO_NOT_COPY_ON_SHARDING

IBuildInfo.BuildInfoProperties DO_NOT_LINK_TESTS_DIR

Phương thức công khai

static IBuildInfo.BuildInfoProperties valueOf (String name)
static final BuildInfoProperties[] values ()

giá trị liệt kê

DO_NOT_COPY_IMAGE_FILE

public static final IBuildInfo.BuildInfoProperties DO_NOT_COPY_IMAGE_FILE

Nếu yêu cầu một bản sao của bản dựng, đừng sao chép tệp hình ảnh thiết bị. Được đại diện bởi phím BuildInfoFileKey#DEVICE_IMAGE .

DO_NOT_COPY_ON_SHARDING

public static final IBuildInfo.BuildInfoProperties DO_NOT_COPY_ON_SHARDING

public static final IBuildInfo.BuildInfoProperties DO_NOT_LINK_TESTS_DIR

Phương thức công khai

giá trị của

public static IBuildInfo.BuildInfoProperties valueOf (String name)

Thông số
name String

trả lại
IBuildInfo.BuildInfoProperties

giá trị

public static final BuildInfoProperties[] values ()

trả lại
BuildInfoProperties[]