TệpTải xuốngCacheWrapper

public class FileDownloadCacheWrapper
extends Object implements IFileDownloader

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.FileDownloadCacheWrapper


Lớp trình bao bọc cung cấp tiện ích FileDownloadCache trong khi triển khai giao diện IFileDownloader .

Hữu ích cho các trường hợp bạn muốn trừu tượng hóa việc sử dụng bộ đệm từ người gọi.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

FileDownloadCacheWrapper (File cacheDir, IFileDownloader delegateDownloader)

Phương thức công khai

void downloadFile (String remoteFilePath, File destFile)

Dạng thay thế của downloadFile(String) , cho phép người gọi chỉ định tệp đích mà nội dung từ xa sẽ được đặt vào.

File downloadFile (String remoteFilePath)

Tải tệp từ xa xuống tệp tạm thời trên đĩa cục bộ.

void downloadZippedFiles (File destDir, String remoteFilePath, includeFilters, excludeFilters) downloadZippedFiles (File destDir, String remoteFilePath, includeFilters, excludeFilters) downloadZippedFiles (File destDir, String remoteFilePath, includeFilters, excludeFilters)

Tải xuống các tệp phù hợp với các bộ lọc đã cho trong một tệp zip từ xa.

boolean isFresh (File localFile, String remoteFilePath)

Kiểm tra độ mới của tệp cục bộ.

nhà thầu công cộng

TệpTải xuốngCacheWrapper

public FileDownloadCacheWrapper (File cacheDir, 
        IFileDownloader delegateDownloader)

Thông số
cacheDir File

delegateDownloader IFileDownloader

Phương thức công khai

Tải tập tin

public void downloadFile (String remoteFilePath, 
        File destFile)

Dạng thay thế của downloadFile(String) , cho phép người gọi chỉ định tệp đích mà nội dung từ xa sẽ được đặt vào.

Thông số
remoteFilePath String : đường dẫn từ xa đến tệp để tải xuống, liên quan đến gốc triển khai cụ thể.

destFile File : tệp để đặt nội dung đã tải xuống vào. Không nên tồn tại.

ném
BuildRetrievalError

Tải tập tin

public File downloadFile (String remoteFilePath)

Tải tệp từ xa xuống tệp tạm thời trên đĩa cục bộ.

Thông số
remoteFilePath String : đường dẫn từ xa đến tệp để tải xuống, liên quan đến gốc triển khai cụ thể.

trả lại
File ERROR(/File) được tải xuống cục bộ tạm thời.

ném
BuildRetrievalError

tải xuốngTệp nén

public void downloadZippedFiles (File destDir, 
        String remoteFilePath, 
         includeFilters, 
         excludeFilters)

Tải xuống các tệp phù hợp với các bộ lọc đã cho trong một tệp zip từ xa.

Một tệp bên trong tệp zip từ xa chỉ được tải xuống đường dẫn của nó khớp với bất kỳ bộ lọc bao gồm nào chứ không phải bộ lọc loại trừ.

Thông số
destDir File : tệp để đặt nội dung đã tải xuống vào.

remoteFilePath String : đường dẫn từ xa đến tệp để tải xuống, liên quan đến gốc triển khai cụ thể.

includeFilters : danh sách các bộ lọc để tải xuống các tệp phù hợp.

excludeFilters : danh sách các bộ lọc để bỏ qua việc tải xuống các tệp phù hợp.

ném
BuildRetrievalError

isFresh

public boolean isFresh (File localFile, 
        String remoteFilePath)

Kiểm tra độ mới của tệp cục bộ. Nếu tệp cục bộ giống với tệp từ xa thì tệp đó mới. Nếu không, tệp cục bộ đã cũ. Điều này chủ yếu được sử dụng cho bộ đệm. Việc triển khai mặc định sẽ luôn trả về true, vì vậy nếu tệp không thay đổi thì sẽ không bao giờ cần kiểm tra độ mới.

Thông số
localFile File : tệp cục bộ.

remoteFilePath String : đường dẫn tệp từ xa.

trả lại
boolean Đúng nếu tệp cục bộ mới, nếu không thì sai.

ném
BuildRetrievalError