Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

CommandLineBuildInfoBuilder

public class CommandLineBuildInfoBuilder
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.CommandLineBuildInfoBuilder


Tiện ích có nghĩa là nắm bắt các đối số thông tin bản dựng thông thường từ một dòng lệnh và tạo IBuildInfo từ chúng. Chúng tôi sử dụng điều này để tạo thông tin bản dựng giữ chỗ trong trường hợp có sự cố tải xuống trong khi báo cáo số bản dựng phù hợp.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

CommandLineBuildInfoBuilder ()

Phương thức công khai

IBuildInfo createBuild ()

nhà thầu công cộng

CommandLineBuildInfoBuilder

public CommandLineBuildInfoBuilder ()

Phương thức công khai

tạoBuild

public IBuildInfo createBuild ()

trả lại
IBuildInfo