AppBuildInfo

public class AppBuildInfo
extends BuildInfo implements IAppBuildInfo

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.BuildInfo
com.android.tradefed.build.AppBuildInfo


Một IBuildInfo đại diện cho một ứng dụng Android và (các) gói thử nghiệm của nó.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

AppBuildInfo (String buildId, String buildName)

Tạo một AppBuildInfo .

AppBuildInfo ( BuildInfo buildToCopy)

nhà thầu công cộng

AppBuildInfo

public AppBuildInfo (String buildId, 
                String buildName)

Tạo một AppBuildInfo .

Thông số
buildId String : id xây dựng duy nhất

buildName String : tên bản dựng

AppBuildInfo

public AppBuildInfo (BuildInfo buildToCopy)

Thông số
buildToCopy BuildInfo