ServiceAccountKeyCredentialFactory

public class ServiceAccountKeyCredentialFactory
extends Object implements ICredentialFactory

java.lang.Object
com.android.tradefed.auth.ServiceAccountKeyCredentialFactory


Nhà máy chứng chỉ để tạo khóa tài khoản dịch vụ dựa trên Credential oauth .

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

ServiceAccountKeyCredentialFactory ()

Phương thức công khai

Credential createCredential ( scopes) createCredential ( scopes)

Tạo Credential cho các phạm vi đã cho.

getInfo ()

Nhận thông tin về siêu dữ liệu của nhà máy chứng chỉ, ví dụ: đường dẫn tệp chính, email, v.v.

nhà thầu công cộng

ServiceAccountKeyCredentialFactory

public ServiceAccountKeyCredentialFactory ()

Phương thức công khai

tạo thông tin xác thực

public Credential createCredential ( scopes)

Tạo Credential cho các phạm vi đã cho.

Thông số
scopes : danh sách các phạm vi API.

trả lại
Credential Credential oauth2

nhận thông tin

public  getInfo ()

Nhận thông tin về siêu dữ liệu của nhà máy chứng chỉ, ví dụ: đường dẫn tệp chính, email, v.v.

trả lại
một ERROR(/Map) với khóa thông tin thành giá trị.