ICredentialFactory

public interface ICredentialFactory

com.android.tradefed.auth.ICredentialFactory


Giao diện dành cho Credential Factory để tạo Credential oauth2. Đồng thời cung cấp thông tin về thông tin xác thực.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract Credential createCredential ( scopes) createCredential ( scopes)

Tạo Credential cho phạm vi nhất định.

abstract getInfo ()

Nhận thông tin về siêu dữ liệu của nhà máy thông tin xác thực, ví dụ: đường dẫn tệp chính, email, v.v.

Phương pháp công khai

tạoThông tin xác thực

public abstract Credential createCredential ( scopes)

Tạo Credential cho phạm vi nhất định.

Thông số
scopes : danh sách phạm vi API.

Trả lại
Credential Credential oauth2

Ném
IOException

nhận thông tin

public abstract  getInfo ()

Nhận thông tin về siêu dữ liệu của nhà máy thông tin xác thực, ví dụ: đường dẫn tệp chính, email, v.v.

Trả lại
một ERROR(/Map) với khóa thông tin thành giá trị.