bluetooth_sdp_record Tham khảo Liên minh

bluetooth_sdp_record Tham khảo Liên minh

#include < bt_sdp.h >

Trường dữ liệu

bluetooth_sdp_hdr_overlay hdr
bluetooth_sdp_mas_record mas
bluetooth_sdp_mns_record phút
bluetooth_sdp_pse_record giả vờ
bluetooth_sdp_pce_record pce
bluetooth_sdp_ops_record ôi
bluetooth_sdp_sap_record nhựa cây

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 100 của file bt_sdp.h .

Tài liệu hiện trường

Định nghĩa tại dòng 101 của file bt_sdp.h .

Định nghĩa tại dòng 102 của file bt_sdp.h .

Định nghĩa tại dòng 103 của file bt_sdp.h .

Định nghĩa tại dòng 106 của file bt_sdp.h .

Định nghĩa tại dòng 105 của file bt_sdp.h .

Định nghĩa tại dòng 104 của file bt_sdp.h .

Định nghĩa tại dòng 107 của file bt_sdp.h .


Tài liệu cho liên minh này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ bt_sdp.h